Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

InnovFin SME Guarantee Facility - Εγγυήσεις για Δάνεια

 

Χρηματοδοτήσεις μέσω του Εγγυοδοτικού Προγράμματος «InnovFin SME Guarantee Facility» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 

 

Γενική Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της έμπρακτης προσπάθειας στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, ενισχύει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των καινοτόμων και ταχύτατα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων που θα αποτελέσουν και την κύρια πηγή ανάπτυξης στο μέλλον.

Ειδικότερα, μέσω της συμφωνίας που συνήψε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (εφεξής ΕΤαΕ), η Εθνική Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (με προσωπικό μέχρι 499 ατόμων), συνολικού ύψους € 100.000.000, στο πλαίσιο του προγράμματος «Innovfin SME Guarantee Facility».

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων υποστηρίζεται από το χρηματοοικονομικό εργαλείο με τη μορφή του μηχανισμού εγγυήσεων "InnovFin SME Guarantee Facility" και πραγματοποιείται με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας 2020 Χρηματοοικονομικά Εργαλεία" που δημιουργήθηκε δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ("ΕΤΣΕ") που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει τη δυνατότητα αυξημένης πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

 

Στόχος του Προγράμματος  InnovFin SME Guarantee Facility και οφέλη χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων


Στόχος του προγράμματος αποτελεί η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των ταχέως αναπτυσσόμενων ή/και καινοτόμων  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Μικρών Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας επιχειρήσεων 

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, δηλαδή απασχολούν έως 250 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ)  και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν υπερβαίνει τα € 50 εκατ. ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα € 43 εκατ (βλ. Παράρτημα Ι Α. Ορισμός μικρομεσαίας επιχείρησης) ή είναι μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που απασχολούν έως 499 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).
 • Καλύπτουν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια καινοτομίας όπως ορίζονται από το πρόγραμμα εγγυοδοσίας Innovfin και περιγράφονται αναλυτικά εδώ .
 • Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύει.
 •  Η δραστηριότητά τους δεν αφορά μη επιλέξιμους τομείς, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια «Περιορισμοί στην επιλεξιμότητα των Δυνητικών Δικαιούχων».
 • Δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές και γενικότερα παράβαση ή αθέτηση οποιουδήποτε συμβατικού όρου, σε οποιοδήποτε δάνειο ή χρηματοδοτική μίσθωση, είτε χορηγήθηκε από την Τράπεζα είτε από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά το χρόνο αξιολόγησης του αιτήματος χρηματοδότησης.  
 • Δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, με την επιφύλαξη να είναι εισηγμένες σε εναλλακτικές πλατφόρμες συναλλαγών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.
 • Είναι εγκαταστημένες και λειτουργούν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


  Περιορισμοί στην επιλεξιμότητα των Δυνητικών Δικαιούχων

  Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις των οποίων η 
  δραστηριότητα σχετίζεται με:


           -   Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες
               Κάθε παραγωγή, εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με τους 
               νόμους ή τους κανονισμούς της δικαιοδοσίας της χώρας παραγωγής, εμπορίου ή δραστηριότητας 
                ("Παράνομη οικονομική δραστηριότητα"). 
           -   Καπνό και απόσταξη αλκοολούχων ποτών
                Η παραγωγή και το εμπόριο του καπνού και απεσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφή 
                προϊόντα.
           -   Παραγωγή και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών
               Η χρηματοδότηση της παραγωγής και του εμπορίου όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε 
                είδους. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στο βαθμό που τέτοιες δραστηριότητες αποτελούν μέρος 
                ρητής ή συμπληρωματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
           -    Καζίνο
                Καζίνο και αντίστοιχης φύσεως επιχειρήσεις.

           -   Περιορισμούς του Τομέα Πληροφορικής
               Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που αφορούν ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή 
               λύσεων, οι οποίες: 

               στοχεύουν ειδικά:
                      i.  στην υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία περιλαμβάνεται στους 
                          απαγορευμένους Τομείς που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία, 
                     ii.  στα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και σε απευθείας σύνδεση ηλεκτρονικά καζίνο ή
                    iii.  στην πορνογραφία,

               ή τα οποία έχουν σκοπό να επιτρέψουν την παράνομη :
                      i.  είσοδο σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή 
                     ii.  λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.

           -  Περιορισμούς του Τομέα Επιστήμης Ζωής  

 Α) Κατά την παροχή στήριξης για τη χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης  ή    τεχνικών εφαρμογών, οι οποίες δεν θα πρέπει να αφορούν i) την κλωνοποίηση ανθρώπων για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και ii) Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς ( «ΓΤΟ»), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) θα ζητεί μέσω της Τράπεζας, τις κατάλληλες ειδικές διαβεβαιώσεις σχετικά με τον έλεγχο των νομικών, κανονιστικών και ηθικών ζητημάτων που συνδέονται με τέτοιας φύσεως ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή / και των ΓΤΟ.

Β) Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση υποχρεούται να μην ασκεί δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) που σχετίζονται με  παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς επίσης τη νομοθεσία της Ένωσης και της διεθνούς νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και των Συμπληρωματικών Πρωτοκόλλων)•.Χαρακτηριστικά προγράμματος χρηματοδότησης με την εγγύηση του ΕΤαΕ


Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των δανείων που χορηγούνται μέσω του προγράμματος, είναι τα εξής:

Σκοπός χρηματοδότησης: 

α) επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια

β) κεφάλαιο κίνησης

Ελάχιστο ποσό: €   25.000
Μέγιστο ποσό δανείου:  7.500.000
Είδος και χαρακτηριστικά χρηματοδότησης: 

α) Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης (Όριο), κατ' ελάχιστον ετήσιας ανανέωσης, μέγιστης διάρκειας 3 ετών.

β) Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, κατ'  ελάχιστον ετήσιας διάρκειας και μέγιστης 5 ετών, με περίοδο χάριτος διάρκειας 6 μηνών.

γ) Χρηματοδότηση αγοράς παγίων, κατ' ελάχιστον ετήσιας διάρκειας και μέγιστης 10 ετών, με περίοδο χάριτος διάρκειας 12 μηνών.

Επιτόκιο:Euribor 3M πλέον περιθωρίου, ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση του δικαιούχου και το ύψος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων (πλέον της προβλεπόμενης εισφοράς του Ν.128/75).
Νόμισμα:  Ευρώ
Εξασφαλίσεις:Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση υποστηρίζεται με τη μορφή του μηχανισμού εγγυήσεων "InnovFin SME Guarantee Facility" στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος».
Αποπληρωμή: 

Τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις.

 

Το ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης (Όριο) παρέχεται με αρχική  διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα ανανέωσής του κάθε χρόνο με μέγιστη διάρκεια 3 έτη.

Λογισμός τόκων:  30/6 και 31/12 εκάστου έτους.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιπλέον των προβλεπόμενων (όπως ενδεικτικά: ισολογισμοί, ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε1 φορέων κ.λπ.):

1.  Αίτηση χρηματοδότησης, με κατάσταση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη 
     και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση

2.  Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού:

          •   Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) Ι.Κ.Α. ή

          •   Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, θα                
               απασχολήσει λιγότερους από:

                   -  499 εργαζόμενους σε ετήσια βάση (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει Α.Π.Δ.)   ή

                 -  Στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό, Υπεύθυνη Δήλωση 
                      του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό.

3.  Στοιχεία μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης:

         •  Για κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ): αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου  
            Εταίρων/Μετόχων με την ισχύουσα Εταιρική/Μετοχική σύνθεση κατά την ημερομηνία 
            υποβολής του αιτήματος ή εναλλακτικά, το πρακτικό της πλέον πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης 
            Εταίρων/Μετόχων, με τα ονόματα των Εταίρων/Μετόχων που παραστάθηκαν και τα εταιρικά 
            μερίδια/τις μετοχές που κατέχουν στο σύνολο των μεριδίων/μετοχών της εταιρείας

        •   Για προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.): το εταιρικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του ή 
             τυχόν κωδικοποίησή του με όλες τις εταιρικές μεταβολές

4.  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ των τυχόν συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων, με την αιτούσα, 
     επιχειρήσεων

5.  Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα της ΜΜΕ

6.  Υπεύθυνη δήλωση επιλεξιμότητας

7.  Υπεύθυνη δήλωση προσδιορισμού καινοτόμου επιχείρησης (κριτήρια Innovfin)

8.   Υπεύθυνη δήλωση ενημερότητας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

9.  Επιχειρηματικό Σχέδιο Χρηματοδότησης.

 

 Περίοδος διάθεσης  προγράμματος:

 Έως 02.07.2020 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων.

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας.