Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

COSME - Εγγυήσεις για Δάνεια

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις COSME 2014-2020 «COSME - Εγγυήσεις για Δάνεια» (COSME Loan Guarantee Facility)

Γενική Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της για την παροχή άμεσης και επαρκούς χρηματοδοτικής στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση των επενδύσεων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσω της εξασφάλισης ελκυστικών και ανταγωνιστικών όρων χρηματοδότησης, συνήψε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (εφεξής ΕΤαΕ)  συμφωνία στην Ελλάδα, συνολικού ύψους €800.000.000 για την υλοποίηση του προγράμματος εγγυήσεων «COSME - Εγγυήσεις για Δάνεια» (COSME Loan Guarantee Facility), με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), βασικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΤαΕ, θα παράσχει εγγυήσεις προς την  Εθνική Τράπεζα, δίνοντας τη δυνατότητα στην Τράπεζα να κατευθύνει κεφάλαια σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), με κύριο χαρακτηριστικό τις σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων, ώστε να στηριχθούν περισσότερες ΜμΕ που, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν επαρκή χρηματοδότηση.

Η χρηματοδότηση των ΜμΕ στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος COSME, που δημιουργήθηκε δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 – 2020) και παρέχεται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ("ΕΤΣΕ") που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

Στόχος του Προγράμματος COSME και οφέλη χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, των απαραίτητων για την ανάπτυξή τους κεφαλαίων, περιορίζοντας τις απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, χάρη στην εγγύηση που παρέχει το ΕΤαΕ προς την Εθνική Τράπεζα, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας επιχειρήσεων 

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, δηλαδή απασχολούν έως 250 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ)  και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα € 50 εκατ. ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα € 43 εκατ.
 • Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση».
 • Δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές και γενικότερα παράβαση ή αθέτηση οποιουδήποτε συμβατικού όρου, σε οποιοδήποτε δάνειο ή χρηματοδοτική μίσθωση, είτε χορηγήθηκε από την Τράπεζα είτε από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά το χρόνο αξιολόγησης του αιτήματος χρηματοδότησης.  
 • Είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

 

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση
 Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το παρόν πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις των οποίων η 
 δραστηριότητά τους σχετίζεται με:
         -   Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες
             Κάθε παραγωγή, εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με τους 
             νόμους ή τους κανονισμούς της δικαιοδοσίας της χώρας παραγωγής, εμπορίου ή δραστηριότητας 
              ("Παράνομη οικονομική δραστηριότητα"). 
         -   Καπνό και απόσταξη αλκοολούχων ποτών
              Η παραγωγή και το εμπόριο του καπνού και απεσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφή 
              προϊόντα.
         -   Παραγωγή και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών
             Η χρηματοδότηση της παραγωγής και του εμπορίου όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε 
              είδους. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στο βαθμό που τέτοιες δραστηριότητες αποτελούν μέρος 
              ρητής ή συμπληρωματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
         -    Καζίνο
              Καζίνο και αντίστοιχης φύσεως επιχειρήσεις.

         -   Περιορισμούς του Τομέα Πληροφορικής
             Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που αφορούν ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή 
             λύσεων, οι οποίες: 

             στοχεύουν ειδικά:
                    i.  στην υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία περιλαμβάνεται στους 
                        απαγορευμένους Τομείς που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία, 
                   ii.  στα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και σε απευθείας σύνδεση ηλεκτρονικά καζίνο ή
                  iii.  στην πορνογραφία,

             ή τα οποία έχουν σκοπό να επιτρέψουν την παράνομη :
                    i.  είσοδο σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή 
                   ii.  λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.

         -  Περιορισμούς του Τομέα Επιστήμης Ζωής  
            Έρευνα στην ανθρώπινη κλωνοποίηση για σκοπούς αναπαραγωγής καθώς θεωρείται παράνομη 
            οικονομική δραστηριότητα.
            Σημειώνεται ότι κατά την παροχή στήριξης για τη χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης ή 
            τεχνικές εφαρμογές που αφορούν:

                  o  την κλωνοποίηση ανθρώπων για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και
                  o  Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς ( «ΓΤΟ»),

            το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) θα ζητεί μέσω της Τράπεζας, τις κατάλληλες ειδικές 
            διαβεβαιώσεις σχετικά με τον έλεγχο των νομικών, κανονιστικών και ηθικών ζητημάτων που 
            συνδέονται με τέτοιας φύσεως ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς  
            σκοπούς ή/και των ΓΤΟ.

 

Χαρακτηριστικά προγράμματος χρηματοδότησης
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των δανείων που χορηγούνται μέσω του προγράμματος, είναι τα εξής:

Σκοπός χρηματοδότησης: 

​α) επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια

β) κεφάλαιο κίνησης

Ελάχιστο ποσό: ​€   10.000
Μέγιστο ποσό δανείου: 

​€ 150.000

Σημειώνεται ότι εφόσον η ΜμΕ δεν είναι συμβατή με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος Innovfin, που απευθύνεται σε καινοτόμες επιχειρήσεις* (σύμφωνα με σχετική δήλωση που παρέχεται από το Κατάστημα εξυπηρέτησης), το ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει μέχρι:

 • €3.000.000 (ή €1.500.000 για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές 
       εμπορευματικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια 
       του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη ή
 • €1.500.000 (ή €750.000 για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές 
       εμπορευματικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια του 
       δανείου δεν θα υπερβαίνει τα δέκα έτη.
Είδος και χαρακτηριστικά χρηματοδότησης: 

​α)   Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης (Όριο), κατ’ ελάχιστον ετήσιας ανανέωσης 
      και μέγιστης 5 ετών

β)   Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, κατ’  ελάχιστον ετήσιας 
      διάρκειας και μέγιστης 5 ετών.   Περίοδος χάριτος: 6 μήνες

γ)   Χρηματοδότηση αγοράς παγίων, κατ’ ελάχιστον ετήσιας διάρκειας και 
      μέγιστης 10 ετών.    Περίοδος χάριτος: 12 μήνες.

Επιτόκιο:​Euribor 6M πλέον περιθωρίου, ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση του δικαιούχου και του ύψους των παρεχόμενων εξασφαλίσεων (πλέον της προβλεπόμενης εισφοράς του Ν.128/75)
Νόμισμα:  ​Ευρώ
Εξασφαλίσεις:​Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη την παροχή εγγύησης του ΕΤαΕ προς την Εθνική Τράπεζα.
Αποπληρωμή: 
​Τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις.
 
Το ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης (Όριο) παρέχεται με αρχική  διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα ανανέωσής του κάθε χρόνο με μέγιστη διάρκεια 5 έτη.
Λογισμός τόκων:  ​30/6 και 31/12 εκάστου έτους.

* επιχειρήσεις που πραγματοποιούν καινοτόμες επενδύσεις, ή/και δαπάνες με έμφαση στην έρευνα και 
   καινοτομία ή/και μπορούν να χαρακτηριστούν «ταχέως αναπτυσσόμενες»

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιπλέον των προβλεπόμενων (όπως ενδεικτικά: ισολογισμοί, ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε1 φορέων κ.λπ.):

1.  Αίτηση χρηματοδότησης, με κατάσταση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη 
     και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση

2.  Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού:

          •   Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) Ι.Κ.Α. ή

          •   Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, θα                
               απασχολήσει λιγότερους από:

                   -  250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει Α.Π.Δ.)   ή

                  -  Στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό, Υπεύθυνη Δήλωση 
                      του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό.

3.  Στοιχεία μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης:

         •  Για κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ): αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου  
            Εταίρων/Μετόχων με την ισχύουσα Εταιρική/Μετοχική σύνθεση κατά την ημερομηνία 
            υποβολής του αιτήματος ή εναλλακτικά, το πρακτικό της πλέον πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης 
            Εταίρων/Μετόχων, με τα ονόματα των Εταίρων/Μετόχων που παραστάθηκαν και τα εταιρικά 
            μερίδια/τις μετοχές που κατέχουν στο σύνολο των μεριδίων/μετοχών της εταιρείας

        •   Για προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.): το εταιρικό καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του ή 
             τυχόν κωδικοποίησή του με όλες τις εταιρικές μεταβολές

4.  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ των τυχόν συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων, με την αιτούσα, 
     επιχειρήσεων

5.  Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα της ΜΜΕ

6.  Υπεύθυνη δήλωση επιλεξιμότητας

7.  Υπεύθυνη δήλωση προσδιορισμού καινοτόμου επιχείρησης (κριτήρια Innovfin)

8.  Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε καθεστώς απαγόρευσης (αφορά αποκλειστικά τα 
     αιτήματα των οποίων το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης υπερβαίνει τα €600.000)

9.   Υπεύθυνη δήλωση ενημερότητας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

10.  Επιχειρηματικό Σχέδιο Χρηματοδότησης.

 

 Περίοδος διάθεσης  προγράμματος:

 Έως 30.09.2020 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας.