Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Αγροτών, Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την ενίσχυση του τομέα της γεωργίας και της βιοοικονομίας (NBG Loan for agriculture and bioeconomy)

Γενική Περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα, ενισχύοντας την προσέλκυση της νέας γενιάς στον τομέα της γεωργίας και της βιοοικονομίας καθώς και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους αυτούς στην τραπεζική χρηματοδότηση, προχώρησε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για τη λήψη δανείου ποσού €100.000.000 το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων των Αγροτών, ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, μέσω του Προγράμματος «NBG Loan for Agriculture and Bioeconomy».

 

Στόχος του Προγράμματος και οφέλη χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων

Στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της πρόσβασης των Αγροτών, Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης του τομέα της γεωργίας και της βιοοικονομίας στην τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, συμβάλλοντας στη μείωση του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους καθώς και στη στήριξη των επενδύσεων που ενισχύουν την επιτάχυνση της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη βελτίωση των αγροτικών προϊόντων αλλά και την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.

 

Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί τράπεζα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ιδρύθηκε το 1958 με τη συνθήκη της Ρώμης και συμμετέχει μέσω της Εθνικής Τράπεζας στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όσο διάστημα ένα δάνειο που χορηγείται ικανοποιεί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, η Τράπεζα θα παρέχει στον δικαιούχο της χρηματοδότησης  ένα οικονομικό πλεονέκτημα που αντικατοπτρίζεται στο επιτόκιο, το οποίο είναι μειωμένο κατ' ελάχιστον σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε για αυτό το εν λόγω δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ειδικά για τη χρηματοδότηση των Νέων Αγροτών, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των οποίων παρέχονται αναλυτικά στη συνέχεια, παρέχεται επιπρόσθετο οικονομικό όφελος το οποίο ανέρχεται σε 20 μονάδες βάσης.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕπ είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω:

·                Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

·                Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην συνέχεια ως «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις».

·                Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στον τομέα της γεωργίας και βιοοικονομίας, όπως περιγράφονται στη συνέχεια.
και

·                Είτε είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και απασχολούν λιγότερους από  250 εργαζομένους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

·                Είτε είναι Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).

 

 

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις και δραστηριότητες χρηματοδότησης, είναι : 

Η επιλεξιμότητα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, καθορίζεται σύμφωνα με τους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας  στην Ε.Ε. (NACE), όπως αυτοί έχουν παρασχεθεί από την ΕΤΕπ στην Εθνική Τράπεζα.

Ανεξάρτητα από την επιλεξιμότητα του κωδικού οικονομικής δραστηριότητας (NACE) σχετικά με την κύρια δραστηριότητα, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που συμμετέχει σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ :

·                δραστηριότητες παραγωγής ή εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών, εξοπλισμού ή υποδομών ειδικά σχεδιασμένων για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση, και εξοπλισμού ή υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

·                δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικές συνέπειες και οι οποίες δεν μπορούν να μετριαστούν σε μεγάλο βαθμό ή να αντισταθμιστούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λ.χ. των έργων σε προστατευόμενες περιοχές, κρίσιμους οικότοπους και περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς)

·                δραστηριότητες που μπορεί να θεωρηθούν δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενες ή  προσκρούουν ή απαγορεύονται από διατάξεις του εθνικού δικαίου, λ.χ. των δοκιμών σε ζώα και της έρευνας για την κλωνοποίηση του ανθρώπινου είδους

·                δραστηριότητες που απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία (εφόσον υπάρχει σχετική  νομοθεσία) λ.χ. γενετική τροποποίηση, κλινικές αμβλώσεων, πυρηνική ενέργεια κ.λπ.

Eπιπρόσθετα και ανεξάρτητα της κύριας δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, τα τυχόν έσοδα από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των ετήσιων εσόδων της εν λόγω επιχείρησης:

·                δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή τη διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού

·                δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή καπνού, επεξεργασία ή εξειδικευμένη διανομή καπνού και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση του καπνού (π.χ. αίθουσες καπνιστών)

 

Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων που αφορούν εξαιρούμενους τομείς ή δραστηριότητες, οι εταιρείες συμμετοχών (financial holding companies), των οποίων η μόνη οικονομική δραστηριότητα είναι να κατέχουν και να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια συμμετοχών σε μετοχές ή / και επενδύσεις σε άλλες εταιρείες δεν είναι επιλέξιμες.

 

Ειδικοί όροι επιλεξιμότητας επενδύσεων στον τομέα της γεωργίας και / ή της βιοοικονομίας

(i)            Επενδύσεις σε Θερμοκήπια: Οι επενδύσεις σε μη θερμαινόμενα θερμοκήπια είναι επιλέξιμες. Επενδύσεις σε θερμαινόμενα θερμοκήπια δεν είναι επιλέξιμες, με εξαίρεση όσων θερμοκηπίων θερμαίνονται 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας) καθώς και όσων υφιστάμενων θερμοκηπίων θερμαίνονται από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μέσω της παρούσας χρηματοδότησης αναβαθμίζονται ώστε να συμπεριλαμβάνουν ένα επίπεδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή / και μέτρα ενεργειακής απόδοσης, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα καθαρή εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου ή όσων θερμοκηπίων δεν διαθέτουν σταθερό (ενσωματωμένο) σύστημα θέρμανσης και κάτω από κανονικές κλιματολογικές συνθήκες στην προβλεπόμενη τοποθεσία τους, δεν απαιτείται θέρμανση και οποιαδήποτε θέρμανση στήριξης χρησιμοποιείται μόνο για περιορισμένες χρονικές περιόδους για προστασία από σπάνια καιρικά φαινόμενα (όπως του νυκτερινού παγετού). Σε κάθε περίπτωση, η ύδρευση τέτοιων θερμοκηπίων πρέπει να είναι βιώσιμη και τα φυτοφάρμακα, η απορροή και ο συνολικός αντίκτυπός τους, πρέπει να συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα της ΕΕ.

 (ii)          Επενδύσεις σε βιοαέριο : Αν η επένδυση αφορά την κατασκευή μικρών εγκαταστάσεων βιοαερίου (με συνολικό κόστος επένδυσης μέχρι 5 εκατ. ευρώ), θα πρέπει τουλάχιστον το 25% της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται να παρέχεται από έναν ή περισσότερους μετόχους της επιχείρησης (π.χ. αγρότες, μεταποιητές τροφίμων, χειριστές επεξεργασίας λυμάτων) με σκοπό την εξασφάλιση της μεσομακροπρόθεσμης λειτουργικής βιωσιμότητας της επένδυσης. Σε περίπτωση μεγαλύτερης μονάδας παραγωγής βιοαερίου (με συνολικό κόστος επένδυσης άνω των 5 εκατ. ευρώ) προκειμένου αυτή να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, απαιτείται η προσκόμιση αποδεκτών και νομικά δεσμευτικών μακροπρόθεσμών συμβάσεων προμήθειας πρώτων υλών (άνω των 5 ετών). Αυτές οι συμφωνίες εφοδιασμού πρέπει να περιλαμβάνουν ρητά συμβατικές ρήτρες που να επιτρέπουν στον φορέα εκμετάλλευσης/παραγωγής να προμηθευτεί ανά πάσα στιγμή και με λογικό κόστος κατάλληλη πρώτη ύλη για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της μονάδας παραγωγής βιοαερίου κατά τη διάρκεια του έργου.

(iii)          Για σκοπούς επιλεξιμότητας των επενδύσεων στον τομέα της άρδευσης, η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση οφείλει να εξασφαλίζει ότι διαθέτει επισήμως αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης νερού για τη χρήση του με σκοπό τον μετασχηματισμό ή / και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας Νέων Αγροτών
  

Δικαιούχοι του επιπρόσθετου οικονομικού πλεονεκτήματος του προγράμματος είναι όσες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων) δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη οικονομική δραστηριότητα, η οποία εντάσσεται στους τομείς της γεωργίας και της βιοοικονομίας και η οποία ανήκει και ελέγχεται από φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι:

(i)            ενεργός αγρότης και επικεφαλής της γεωργικής εκμετάλλευσης, και

(ii)           η ηλικία του, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, είναι κάτω των 41 ετών.

Προϋπόθεση επιλεξιμότητας αποτελεί η πλήρωση και των δυο κριτηρίων.  

Οι τομείς της γεωργίας και της βιοοικονομίας περιλαμβάνουν όλες τις οικονομικές δραστηριότητες στην αλυσίδα αξίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της ανάντη και κατάντη παραγωγής, της χαρτοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του πολτού, της παραγωγής βιοενέργειας, της προστασίας των φυσικών πόρων, της παραγωγής ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και της μετατροπής τους σε τρόφιμα και ζωοτροφές, τα βιολογικά προϊόντα και τη βιοενέργεια καθώς και τη λιανική / χονδρική πώληση τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης.


Σκοπός χρηματοδότησης

Χρηματοδοτούνται μέχρι € 12.5 εκατ. όλες οι επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού έως € 25 εκ., που διενεργούνται μέσω επιλέξιμων Επενδυτικών και Επιχειρηματικών  Σχεδίων για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, που έχουν αναληφθεί κατά τα τελευταία τρία  (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης με την επιχείρηση και δεν έχουν ολοκληρωθεί έξι (6) μήνες πριν από αυτή.


Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν:

·         Αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν σχετίζονται με πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες ή με επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης

·         Δασμούς και Φόρους, όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

·         Αγορά υπεραξίας, αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων και δικαιωμάτων παραγωγής στον γεωργικό τομέα.

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση του δανείου για δραστηριότητες real estate ή για την παροχή καταναλωτικής χρηματοδότησης. Ως δραστηριότητα real estate που εξαιρείται της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, νοείται  η αγορά, επισκευή ή ανέγερση ακινήτων με σκοπό τη μεταπώληση ή ενοικίασή τους σε τρίτους. Επιτρέπεται η χρήση του δανείου για την αγορά περιουσιακών στοιχείων (π.χ. κατασκευαστικός εξοπλισμός), εκτός ακινήτων, με σκοπό την ενοικίασή τους σε τρίτους.  


Κατηγορίες επενδύσεων

 Επενδύσεις και δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο περιλαμβάνουν:

·         Αγορά, ανανέωση, επέκταση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της γης μόνον εφόσον είναι ουσιαστικά απαραίτητη για την επένδυση, σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης. Η αγορά αγροτεμαχίων δεν περιλαμβάνεται.

·         Η απόκτηση πατεντών ή αδειών είναι επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για την τεχνική εγκατάσταση της επένδυσης.

·         Άυλα στοιχεία όπως:

δαπάνες έρευνας, σχεδιασμού, έξοδα κατασκευαστικής περιόδου σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης και έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης.

·         Αλλαγή γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή συνδεόμενη με το προσωπικό. Η χρηματοδότηση στις περιπτώσεις αυτές έχει σκοπό τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας της σχετικής επιχείρησης , εφόσον ωστόσο ο αγοραστής και η πωλούμενη επιχείρηση είναι επιλέξιμη επιχείρηση και η συνολική χρηματοδότηση δεν ξεπερνά το € 5 εκ. (εξαιρουμένων των ιδίων πόρων).

·         Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Ειδικότερα χρηματοδοτούνται υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κύκλο των συναλλαγών τους, ως τμήμα της συνήθους δραστηριότητάς τους. Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) την αγορά πρώτων υλών και άλλων συντελεστών στη μεταποίηση, αποθεμάτων και γενικών εξόδων, εμπορικών απαιτήσεων και απαιτήσεων από πωλήσεις σε μη τελικούς καταναλωτές.

 


 Όροι χρηματοδότησης

·           Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των € 25 εκατ. για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps).

·           Επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδότησης από την Ε.Ε., μπορούν να χρηματοδοτηθούν έως ποσοστό 100% της αξίας επένδυσης (ποσό επιδότησης και δανείου, αθροιστικά) αλλά η χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των €12,5 εκατ.

·           Επιλέξιμες μορφές χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος : α) Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα και  β) Χρηματοδότηση αγοράς παγίων.

·           Η διάρκεια των δανείων για αγορά παγίων δεν μπορεί να υπερβαίνει την οικονομική και τεχνική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης.

·           Η ελάχιστη διάρκεια των δανείων  δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 ετών.

·           Η εξόφληση των δανείων μπορεί να γίνει με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις κεφαλαίου με περίοδο χάριτος έως δύο έτη.

·           Επιτόκιο: Euribor 3μήνου  (περιοριζόμενο στο μηδέν σε περίπτωση αρνητικής τιμής επιτοκίου ) πλέον περιθωρίου.

·           Λογισμός τόκων: 30/6 και 31/12 εκάστου έτους

·           Προνομιακή τιμολόγηση και απαλλαγή  από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75 (σήμερα 0,60%).

 


Απαραίτητα δικαιολογητικά

Επιπλέον των προβλεπόμενων (όπως ενδεικτικά: ισολογισμοί, ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε1 φορέων κ.λπ.):

1. Αίτηση χρηματοδότησης, με κατάσταση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση.
2.   Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού:
-  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) Ι.Κ.Α. ή 
-  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, η επιχείρηση:

·                     θα απασχολήσει λιγότερους από 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει Α.Π.Δ.) ή 

·                     θα απασχολήσει από 250 έως 3.000 εργαζόμενους σε ΕΜΕ (εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει ΑΠΔ και κατατάσσεται στην κατηγορία των Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή

·                     δεν απασχολεί προσωπικό.

3.  Στοιχεία μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης.
4.  Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ των τυχόν συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων, με την αιτούσα, επιχειρήσεων.
5.   Δήλωση προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης.
6.   Υπεύθυνη δήλωση πλήρωσης του κριτηρίου των Νέων Αγροτών

7. Εκτύπωση κατάστασης ενεργών ΚΑΔ μέσω taxisnet.
8.   Επιχειρηματικό/ Επενδυτικό Σχέδιο Επιχείρησης.


Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος

Μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων του προγράμματος και όχι αργότερα από την 08.12.2022..  

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας.