Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, ΕΤΕΑΝ Α.Ε., για την υλοποίηση της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ».

Σκοπός της σύστασης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση.

Στόχοι του ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι η:

 • ίδρυση νέων καινοτόμων και δυναμικών επιχειρήσεων και
 • ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού
         εκσυγχρονισμού τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους

Η Δράση αναμένεται να συμβάλλει ενεργά στη μείωση του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους, λόγω της ιδιαίτερα ευνοϊκής τιμολόγησης που προκύπτει απο την άτοκη συμμετοχή κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ  (μηδενικό επιτόκιο για το 40% του ποσού του δανείου που χρηματοδοτείται απο το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο τελεί υπο τη διαχείριση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) και τα χαμηλά έξοδα. Ειδικότερα, αφορά στη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για:

 • Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί (Υποπρόγραμμα 1)

 • Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού (Υποπρόγραμμα 2)

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει το αίτημα του στο www.ependyseis.gr και στη συνέχεια θα προσέρχεται στο Κατάστημα της Τράπεζας προκειμένου να προσκομίσει τον πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ειδικά χαρακτηριστικά ανά Υποπρόγραμμα

Υποπρόγραμμα 1 (Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - Δάνεια επενδυτικών σχεδίων)

​Επιλέξιμες μορφές Δανείων​Δάνεια για κάλυψη του τραπεζικού δανεισμού επενδυτικού
σχεδίου 

1. είτε σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης 
    ένταξης σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης​

​2.

​Ύψος Δανείου​€25.000 - €1.500.000
​Σημειώνεται οτι μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει περισσότερα του ενός αιτήματα για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, τα οποία ωστόσο δεν θα υπερβαίνουν, μεμονωμένα ή σωρευτικά, το € 1,5 εκ. 
Ιδία Συμμετοχή ​Όπως καθορίζεται στην απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης (αν υφίσταται) ή όπως καθορίζεται στην εγκριτική απόφαση της Τράπεζας
​Διάρκεια Δανείου ​5-10 έτη
​Περίοδος χάριτος​Έως 2 έτη
​Προθεσμία
ολοκλήρωσης
εκταμιεύσεων
Εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, εφάπαξ ή τμηματικά και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31/10/2023.​

Υποπρόγραμμα 2 (Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης)

​Επιλέξιμες μορφές ΔανείωνΔάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης, Κεφάλαιο Κίνησης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με το προτεινόμενο από την αιτούσα επιχείρηση και αποδεκτό από την Τράπεζα επιχειρηματικό σχέδιο.
Ύψος Δανείου​€10.000 - €500.000, ανά επιχείρηση και έως το 50% του κύκλου εργασιών της, όπως αποτυπώνεται στο Ε3 ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.
Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες (δηλ. επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει κατά την υποβολή του αιτήματος στην Τράπεζα μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση)  επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.
​​Διάρκεια Δανείου ​24-60 μήνες
​Περίοδος χάριτοςΕώς 6 μήνες
Προθεσμία
ολοκλήρωσης
εκταμιεύσεων

Εντός 6 μηνών απο την υπογραφή της σύμβασης, εφάπαξ ή τμηματικά, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31/10/2023

Γενικά χαρακτηριστικά και για τα δύο Υποπρογράμματα:

Επιτόκιο για το 60% του δανείουEuribor 3M (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής) πλέον περιθωρίου, όπως θα καθορίζεται, ανά πιστούχο, στην απόφαση του αρμόδιου Εγκριτικού Οργάνου, και εισφοράς του Ν. 12/75 
Με το ως άνω επιτόκιο εκτοκίζεται το 60% του δανείου που αφορά στη συμμετοχή της Τράπεζας ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (40%) που αφορά στη συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ παραμένει άτοκο ​
​Ύψος δανείου​Το άθροισμα του ύψους των εγκεκριμένων δανείων ανά επιχείρηση στα Υποπρογράμματα της Δράσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκ. Ευρώ  
​Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει, ταυτόχρονα, αιτήματα για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου και για χορήγηση κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, ωστόσο τα αιτούμενα ποσά δεν θα υπερβαίνουν συνολικά το 1,5 εκ. Ευρώ συνολικού δανεισμού  
Λογισμός τόκων​30/06 και 31/12 εκάστου έτους
Αποπληρωμή κεφαλαίου​Με ισόποσες μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου Εγκριτικού Οργάνου 
Προθεσμία Υπογραφής
της Δανειακής Σύμβασης
​Εντός 2 μηνών απο την ανακοίνωση της εγκριτικής απόφασης της Τράπεζας στην επιχείρηση για την ένταξη της στην παρούσα Δράση
​ΕξασφαλίσειςΟι συνήθεις λαμβανόμενες ενοχικές / εμπράγματες, που θα καθορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου Εγκριτικού Οργάνου.
Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση  

Εξαίρεση: Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία

​Διαχειριστικό κόστος​Εφάπαξ ποσό σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού δανείου όπως θα αναγράφεται στη σύμβαση με min € 100 και max € 4.000, τα οποία εισπράττονται την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το κόστος επιβαρύνει το δανειολήπτη και είναι υπέρ της Τράπεζας  

 * ο δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολο του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του ΧΩΡΙΣ οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

 

Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες.

Για την υποβολή αίτησης:

 • Επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr όπου μπορείτε να
       υποβάλλετε το αίτημα σας για χρηματοδότηση, συμπληρώνοντας τα ζητούμενα στοιχεία
       (ποσό, σκοπό χρηματοδότησης, στοιχεία επικοινωνίας , κ.λπ.), καθώς και την Τράπεζα με
       την οποία θέλετε να συνεργαστείτε.

 • Μετά την οριστική υποβολή του αιτήματός σας στο ΠΣΚΕ, επισκεφθείτε εντός του
       προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 60 ημερών το Κατάστημα της 
  επιλογής σας,
       προσκομίζοντας το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να 

       υποβληθεί και να αξιολογηθεί το αίτημα σας για παροχή χρηματοδότησης  από την
       Τράπεζα.  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Οικονομικά Στοιχεία Επιχείρησης:

i) Έντυπα Ε3 τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (όπου είναι διαθέσιμα)

ii) Bεβαίωση δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) τελευταίου έτους / ή δήλωση
     ΕΝΦΙΑ

Επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:

 • Φωτοαντίγραφα περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους και αντίστοιχες
        προηγούμενου έτους

Επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

 • Ισολογισμοί τριών τελευταίων ετών, με τα σχετικά προσαρτήματα, υπογεγραμμένα και
       από λογιστή ή δημοσιευμένοι στο ΓΕΜΗ

 • Οριστικό ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογαριασμών τελευταίας κλεισμένης χρήσης,
        υπογεγραμμένο από λογιστή

 • Ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογαριασμών τελευταίου (διαθέσιμου) μήνα και αντίστοιχο
       προηγούμενου έτους,
  υπογεγραμμένα από λογιστή

 • Στοιχεία απαιτήσεων (λογαριασμοί 30 & 33) από το πρόσφατο ισοζύγιο της επιχείρησης,
       καθώς 
  και το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους, σε τεταρτοβάθμια ανάλυση

 • Στοιχεία πωλήσεων (λογαριασμοί 70 έως 73) από το πρόσφατο ισοζύγιο της επιχείρησης, 
       καθώς και το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους, σε τεταρτοβάθμια ανάλυση

2. Λοιπά Στοιχεία Επιχείρησης:

 • Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή άλλης αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, έκδοσης του
       τελευταίου εξαμήνου περί μη πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάριση, μη θέσης σε αναγκαστική
       διαχείριση, κλπ.

 • Υπεύθυνη Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν
       έχουν υποβληθεί σε βάρος της επιχείρησης οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40
       του Ν.4488/2017 (Α137/13.09.2017)
 • Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων έναρξης επιτηδεύματος/εργασιών και τυχόν μεταβολών
       από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης 
       μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση) ή βεβαίωση καταχώρισης και 
       μεταβολών της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ

 • Για επιχειρήσεις εταιρικής μορφής: Γνωμάτευση Νομιμοποίησης της Εταιρείας,
       επικυρωμένα
  αντίγραφα πλήρους σειράς καταστατικού και τροποποιήσεων (ιδιωτικά
       συμφωνητικά),
  αναλόγως της νομικής μορφής: Πρακτικά τελευταίας Γενικής Συνέλευσης
       μετόχων ή εταίρων/
  μετοχολόγιο/αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Εταίρων/ Μετόχων
       με την ισχύουσα
   Εταιρική/Μετοχική σύνθεση κατά την ημερομηνία υποβολής του
       αιτήματος.

3. Στοιχεία Φορέων επιχείρησης/εγγυητών:

 • Έντυπα Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) τελευταίας τριετίας, αντίγραφο
       τελευταίας διαθέσιμης επιβεβαιωμένης Πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου
       (πρ.εκκαθαριστικά σημειώματα Φυσικών Προσώπων) και αντίγραφα Αστυνομικής 
       Ταυτότητας

 • Βεβαίωση δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) τελευταίου έτους (εφόσον υπάρχει

Επιπλέον για τις τυχόν συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις προσκομίζονται:

 α) τα ανωτέρα ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ανάλογα τα βιβλία που τηρούν-απλογραφικά ή
       διπλογραφικά) και

 β) δικαιολογητικά απασχολούμενου προσωπικού τους σύμφωνα με την κατωτέρω υπό Β.1,
      παράγραφο ειδικών δικαιολογητικών
.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Απασχολούμενο Προσωπικό:

 • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (Πίνακες Προσωπικού-Ε4) ή

 • Υπεύθυνη Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου ότι κατά το έτος υποβολής της αίτησης, θα
       απασχολήσει λιγότερους από 250 εργαζόμενους – ΕΜΕ (Εφόσον η επιχείρηση δεν έχει
       υποβάλει ΑΠΔ) ή

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπι
       (εφόσον δεν απασχολεί)

2. Επενδυτικό σχέδιο (Υποπρόγραμμα 1) - Επιχειρηματικό Σχέδιο (Υποπρόγραμμα 2):

 • Πλήρες επενδυτικό σχέδιο, για τα δάνεια του Υποπρογράμματος 1με προσφορές, 
       προτιμολόγια, σχέδια εγκατάστασης, κ.λπ. και Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποβολής 
       αιτήματος ένταξης της επένδυσης σε Πρόγραμμα Κρατικής Ενίσχυσης
  (συνοπτική
       περιγραφή επενδυτικού σχεδίου ή

 • Απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης μαζί με τον πλήρη φάκελο της
       αίτησης υποβολής για την ένταξη, στις περιπτώσεις που η προβλεπόμενη επιστολή Τ
       Τράπεζας έχει χορηγηθεί από άλλη Τράπεζα (Επωνυμία / Τίτλος Προγράμματος)

 • Επιχειρηματικό σχέδιο για δάνεια του Υποπρογράμματος 2 (Υπόδειγμα 3, Υ.Ε. 25/2018)

3. Λοιπά Ειδικά Δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα 1, Υ.Ε. 25/2018), νομίμως υπογεγραμμένη και
       θεωρημένη, από το Κατάστημα, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου
       Εκπροσώπου, για τη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σχετικά με
       άλλες ενισχύσεις που έλαβε ηεπιχείρηση κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα
       οικονομικά έτη, μαζί με τις σε αυτή αναφερόμενες αποφάσεις υπαγωγής.

 • Δήλωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 της Υ.Ε. 25/2018 σχετικά με την ιδιότητα της
       επιχείρησης ως μικρομεσαίας
  (περί ανεξαρτησίας ή μη της επιχείρησης).

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις , οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια

 • Είναι νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες σύμφωνα με
       τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, δηλαδή που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους 
       υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο Κύκλος Εργασιών της
       τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα € 50 εκατ. ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα €
       43 εκατ.
 • Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα
 • Δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ενότητα που ακολουθεί «Μη
       επιλέξιμες επιχειρήσεις»
 • Δεν εμφανίζουν ασυνέπεια σε δάνειο της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Μη επιλέξιμες για ένταξη στην παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

  1. Στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.
      104/2000 του Συμβουλίου

2. Στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στον πίνακα του
   παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της 
  Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει.

3. Στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες
    περιπτώσεις:

      i. Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων
         που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες
         επιχειρήσεις

      ii. Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε
          πρωτογενείς παραγωγούς

4. Στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης/ επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά, κ.λπ.)

5. Στον κλάδο των οπλικών συστημάτων

Εξαιρούνται επιπλέον οι ενισχύσεις:

      1. οι οποίες σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις 
         που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου
         διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.

      2. για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί εισαγόμενων

 

Επίσης, αποκλείονται:

 • Οι επιχειρήσεις, για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν
       προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται
       παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.
 • Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα που
       έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο
       δάνειο, καθώς και όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει δάνειο με τη συμμετοχή του Ταμείου
       Επιχειρηματικότητας Ι και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία)
 • Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και
       2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.   
 • Οι Επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, 
       Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Εταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές
       Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.)
 • Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
       (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ κλπ.)
 •  Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

 • Οι προβληματικές επιχειρήσεις, για τις οποίες ο έλεγχος πραγματοποιείται στη βάση
       κατάστασης δυσχέρειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 και σύμφωνα με το
       σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014.

 • Οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του
       νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.