Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια ΕΤΕΑΝ - Δράση «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

​Γενική περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα, στηρίζοντας ενεργά την ελληνική επιχειρηματικότητα συμμετέχει στη Δράση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. «ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» (ενδιάμεσο) για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων και για την χρηματοδότηση, με νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, νέων και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Όροι και προϋποθέσεις

Σκοπός

 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων ή μη σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης (Ν. 3299/2004 κ.α.), τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος
 •  
 • Χορήγηση δανείων κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού, για δαπάνες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο, με την αίτηση δανειοδότησης, επιχειρηματικό σχέδιο.

 

Ύψος δανείου ανά επιχείρηση

 • Για επενδυτικά δάνεια, από € 10.000 έως € 800.000
 • Για δάνεια κεφαλαίου κίνησης, από € 10.000 έως € 300.000

 

Διάρκεια δανείου

 • Για επενδυτικά δάνεια, από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη
 •  
 • Για δάνεια κεφαλαίου κίνησης, έως 48 μήνες.

 

Επιτόκιο

Μηδενικό επιτόκιο για το 50% του δανείου, λόγω άτοκης συμμετοχής κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Το υπόλοιπο 50% του δανείου επιβαρύνεται με το ισχύον βασικό επιτόκιο για χρηματοδότηση παγίων ή αντίστοιχα για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, πλέον περιθωρίου, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, και της προβλεπόμενης εισφοράς του Ν. 128/75.

 

Τιμολόγηση

Εφάπαξ διαχειριστικό κόστος που κυμαίνεται από € 100 έως € 2.000, υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί του εγκεκριμένου δανείου και εισπράττεται κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.  

 

Βασικά δικαιολογητικά

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης
 2.  
 3. Δικαιολογητικά των τυχόν συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων με την αιτούσα επιχειρήσεων, ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων λογιστικών τους βιβλίων (οικονομικά στοιχεία, Ε7, μετοχολόγιο/καταστατικό, κλπ)
 4.  
 5. Για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:
 • Ε1 και Ε3 των τριών τελευταίων ετών, Ε9 των φορέων (έτους 2005 και τυχόν μεταγενέστερων μεταβολών)
 • περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προηγούμενου και τρέχοντος έτους (όπου είναι διαθέσιμες).

            Για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία :

            επιπλέον των ανωτέρω: 

 • οικονομικές καταστάσεις τριών τελευταίων ετών (εφόσον υφίστανται)
 • πρόσφατο ισοζύγιο και αντίστοιχο προηγούμενης χρήσης (εφόσον υφίστανται).
 1. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ ή  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, θα απασχολήσει λιγότερους από 250 εργαζόμενους – ΕΜΕ ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό
 2.  
 3. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή για τις νεοϊδρυθείσες άδεια εγκατάστασης ή νόμιμη απαλλαγή ή έναρξη επιτηδεύματος και τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές από Δ.Ο.Υ.
 4.  
 5. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
 6.  
 7. Για επενδυτικά δάνεια:
 • Απόφαση υπαγωγής σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης και ο πλήρης φάκελος της αίτησης υπαγωγής (σε περίπτωση που η απαιτούμενη επιστολή Τράπεζας έχει χορηγηθεί από άλλη Τράπεζα) ή επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος και Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποβολής αιτήματος υπαγωγής της επένδυσης σε Πρόγραμμα Κρατικής Ενίσχυσης
 •  
 • Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ύπαρξης της ίδιας συμμετοχής
 •  
 • Προσφορές, προτιμολόγια για τις υπό χρηματοδότησης δαπάνες, προϋπολογισμός επένδυσης, σχέδια εγκατάστασης κλπ.

       Για δάνεια κεφαλαίου κίνησης:

 • επιχειρηματικό σχέδιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος
 1. Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση, σχετική με τη συσσώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (Κανόνας De minimis) και τη συμμόρφωση της επιχείρησης με το εκάστοτε κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο περί «κρατικών ενισχύσεων»
 2.  
 3. Υπεύθυνη Δήλωση περί ανεξαρτησίας ή μη της επιχείρησης.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας επιχειρήσεων

Επιλέξιμες για να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:
- Είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, υφιστάμενες ή νέες και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα
- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, τόσο στο στάδιο υποβολής του αιτήματος, όσο και στο στάδιο των εκταμιεύσεων
- Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση»
- Δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε δάνειο που έχουν λάβει με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύΜη επιλέξιμες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση

Δεν είναι επιλέξιμες για ένταξη στην παρούσα δράση οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

  1. στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου
  2. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει.
  3. στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
   α) Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις
   β) Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς
  4. με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, εφ' όσον η αιτούμενη ενίσχυση συνδέεται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
  5. στον τομέα του άνθρακα
  6. στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφ' όσον η αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών

 

30.06.2018: Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής συμβάσεων (υπό τον όρο μη εξάντλησης των πόρων του προγράμματος)

30.9.2018: Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 1ης εκταμίευσης για τα επενδυτικά δάνεια και του συνόλου των εκταμιεύσεων για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας.