Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Όραμα για το μέλλον

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει σε συνδυασμό με το σημαντικό οικονομικό του μέγεθος και την αποτελεσματικότητά του, θα επιδιώξει να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση του, ως ο καταλληλότερος συνεργάτης του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα για τα συγχρηματοδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα έργα στην Ελλάδα, να ενδυναμώσει την παρουσία του σε ανάλογα έργα στο εξωτερικό, ειδικά στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς του Project Finance στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επισημαίνεται ότι, οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου παρέχονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους των οικείων συμβάσεων.