Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένες Λύσεις

Η Διεύθυνση Μεγάλων Έργων της Εθνικής Τράπεζας είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διεκδίκηση και υλοποίηση έργων μέσω ΣΔΙΤ, ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών ενεργώντας ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ή/ και χρηματοδότης.

Ειδικότερα, μπορεί να συνδράμει τους πελάτες της κατά το στάδιο προετοιμασίας της προσφοράς τους, να παράσχει χρηματοδοτική υποστήριξη, να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις των τελικών όρων της σύμβασης σύμπραξης και να οργανώσει ή/ και να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση του έργου.

Επισημαίνεται ότι, οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου παρέχονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους των οικείων συμβάσεων.