Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Νομικό Πλαίσιο

Ο νόμος 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α’ 232), εισάγει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο θεσμικό και νομικό πλαίσιο υλοποίησης έργων Σ.Δ.Ι.Τ. στην Ελλάδα. Ο νόμος παρέχει το αναγκαίο πλαίσιο διαφάνειας και ασφάλειας και διευκολύνει την υλοποίηση έργων/ υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα μέσω σύμπραξης με ιδιωτικούς φορείς (Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης - Ι.Φ.Σ.) και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, την ορθολογική διαχείριση των δημόσιων πόρων και την αξιοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας.

Επισημαίνεται ότι, οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου παρέχονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους των οικείων συμβάσεων.