Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αναφέρονται στη συνεργασία του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό τομέα με στόχο την ανάπτυξη υποδομών και την παροχή υπηρεσιών σε τομείς της εθνικής οικονομίας που μέχρι σήμερα ανήκουν παραδοσιακά στην αρμοδιότητα του δημόσιου τομέα. Με αυτού του είδους τις συμπράξεις, ο Δημόσιος Τομέα παραχωρεί τη σχεδίαση, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία έργων υποδομής και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών για συγκεκριμένο, μακροχρόνιο, χρονικό διάστημα στον Ιδιωτικό τομέα, έναντι του δικαιώματος εκμετάλλευσης του έργου (ανταποδοτικά έργα) ή έναντι ετήσιων πληρωμών εκ μέρους του Δημοσίου (μη ανταποδοτικά έργα). Ο θεσμός των ΣΔΙΤ διευρύνει το υφιστάμενο πλαίσιο δημιουργίας υποδομών και παροχής δημοσίων υπηρεσιών στους πολίτες και επιδιώκει να επιτύχει πολλαπλούς στόχους όπως η υλοποίηση μεγάλου αριθμού ελλειπουσών υποδομών και η επίτευξη υψηλού ρυθμού ανάπτυξης, χωρίς αύξηση του δημόσιου χρέους.

Επισημαίνεται ότι, οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου παρέχονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους των οικείων συμβάσεων.