Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Οι Υπηρεσίες μας

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προσφέρει Ειδικές Χρηματοδοτήσεις (Structured Financing) και υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου (Project Finance Advisory Services) σε διάφορα μεγάλης κλίμακας έργα  υποδομής που υλοποιούνται στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου ο Όμιλος έχει παρουσία μέσω υποκαταστημάτων ή θυγατρικών Τραπεζών.

Ειδικές Χρηματοδοτήσεις (Structured Financing)

Έχοντας την δυνατότητα και την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τα εξειδικευμένα σχήματα/δομές χρηματοδότησης, η Διεύθυνση Μεγάλων Έργων επεξεργάζεται και προσφέρει ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές λύσεις προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συγχρηματοδοτούμενου / αυτοχρηματοδοτούμενου έργου ώστε να επιτυγχάνεται η άριστη χρηματοδοτική δομή και να μεγιστοποιείται το όφελος για τους πελάτες μας.

Αυτά τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα συμπληρώνονται από το πλήρες φάσμα υπηρεσιών μίας διεθνούς Τράπεζας, προσφέροντας στους εταιρικούς πελάτες μας όχι μόνο χρηματοδοτικά προϊόντα αλλά, επίσης, και διεθνείς τραπεζικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς.

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Η Διεύθυνση Μεγάλων Έργων, παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής στις μεταφορές, την ενέργεια, κ.λπ., όπως:

  • Κατάρτιση προκαταρκτικών μελετών βιωσιμότητας και οικονομικών μοντέλων (financial model).
  • Εκτίμηση της δυνατότητας εξασφάλισης τραπεζικής χρηματοδότησης για το έργο.
  • Ανάπτυξη της βέλτιστης χρηματοδοτικής δομής και οργάνωση της χρηματοδότησης.
  • Προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης και σχεδιασμός της υλοποίησης του έργου.
  • Υποβοήθηση στην προετοιμασία και τη δόμηση προσφορών που υποβάλλονται κατά την διαγωνιστική διαδικασία.
  • Συμμετοχή στη χρηματοδότηση του έργου με ανταγωνιστικούς όρους.
  • Διαπραγμάτευση οικονομικών όρων συμβάσεων παραχώρησης.
  • Υποστήριξη των εμπλεκόμενων νομικών προσώπων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κατά την φάση υλοποίησης του έργου.
  • Υπηρεσίες συμβούλου κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας του έργου.

Επισημαίνεται ότι, οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου παρέχονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους των οικείων συμβάσεων.