Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

«JESSICA» είναι το αγγλικό ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές).  Η πρωτοβουλία JESSICA αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Μέσω του JESSICA παρέχεται στα κράτη μέλη η ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν μέρος των πόρων που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) μέσω των διαρθρωτικών ταμείων για να επενδύουν, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Η πρωτοβουλία JESSICA δεν αποτελεί νέα πηγή χρηματοδοτήσεων για τα κράτη μέλη.  Αποτελεί ένα νέο μέσο αξιοποίησης των υφιστάμενων επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη σχεδίων αστικής ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα  η πρωτοβουλία JESSICA υλοποιείται μέσω του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA και των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης που έχουν συσταθεί κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Αττικής έχει επιλεγεί η Εθνική Τράπεζα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα JESSICA: www.jessicafund.gr

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.

Πρόσκληση Αττική

Παράρτημα 1 Εγκύκλιος ΟΣΑΑΑ

Παράρτημα 2 Περιεχόμενα Φακέλου Πρότασης