Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εμπειρία και Τεχνογνωσία

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος έχει συμμετάσχει ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος ή/ και ως χρηματοδότης στο σύνολο των μεγάλων έργων υποδομής που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα μέσω συμβάσεων παραχώρησης στην Ελλάδα.

Από τη συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό σύνθετων έργων, ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος έχει κατακτήσει ισχυρή θέση ως ένας κατάλληλος, ικανός και αποτελεσματικός συνεργάτης στο χώρο του Project Finance. Τα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας που ασχολούνται με το Project Finance διαθέτουν:

  • Βαθιά γνώση των συνθηκών, απόψεων και τάσεων που επικρατούν στην εγχώρια αγορά του Project Finance
  • Άριστη κατανόηση των αναγκών και θέσεων/ απόψεων του Δημοσίου σε σχέση με την κινητοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων και τους όρους συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα
  • Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στον συντονισμό και συνεργασία με νομικούς, τεχνικούς, ασφαλιστικούς, φοροτεχνικούς και άλλους εξειδικευμένους συμβούλους για την επιτυχή υλοποίηση των έργων
  • Σημαντική εμπειρία στις διαπραγματεύσεις με φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων Project Finance (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλπ.)
  • Εκτενές δίκτυο επαφών με σημαντικές εταιρίες και επιχειρηματίες από όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας
  • Υψηλή κατάρτιση και κατάλληλη εμπειρία και προσόντα στην προσφορά υπηρεσιών συμβούλου σε έργα που εμπλέκεται το Ελληνικό Δημόσιο
  • Ικανότητα αποτελεσματικής μεταφοράς τεχνογνωσίας στους συνεργαζόμενους φορείς (Δημόσιο ή Ιδιώτες) σε θέματα Project Financing

Επισημαίνεται ότι, οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου παρέχονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους των οικείων συμβάσεων.