Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δάνεια για κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα

Γενική περιγραφή

Δάνεια που χορηγούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της επιχείρησης και για την ενίσχυση της ρευστότητάς της.

Χαρακτηριστικά

  • Απλές διαδικασίες εκταμίευσης.
  • Διάρκεια δανείου μέχρι 3 χρόνια.
  • Εξόφληση κεφαλαίου με χρεολυτικές δόσεις.
  • Εξάμηνη χρέωση τόκων.
  • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο για Κεφάλαια Κίνησης ή σταθερό τριετίας.