Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Λύσεις χρηματοδότησης εισαγωγών

Πρόωρη καταβολή Ενέγγυων Πιστώσεων σε προμηθευτές

Μιλήστε μας για τον τρόπο που συναλλάσσεστε σε κάθε αγορά και αφήστε την Εθνική Τράπεζα να σας εξασφαλίσει:

 • Σημαντική εμπορική πίστωση.
 • Εκπτώσεις στην τιμή μονάδας των αγαθών.
 • Εξόφληση των προμηθευτών σας και αποπληρωμή της οφειλής σας στον χρόνο που εξυπηρετείστε σύμφωνα με το συναλλακτικό σας κύκλωμα.
 • Ελεγχόμενο χρηματοοικονομικό κόστος.
 • Βελτίωση των οικονομικών καταστάσεων. 
 • Ενίσχυση της διαπραγματευτικής σας θέσης. 
 • Βελτίωση σχέσης με σημαντικούς προμηθευτές. 

 

Εγγυοδοσία και προεξοφλητική χρηματοδότηση Προμηθευτών

Παρέχεται Εγγυοδοσία στους Προμηθευτές και εξασφάλιση αγοράς επιχειρηματικών απαιτήσεων από εμπορικές συναλλαγές.

Επειδή οι στρατηγικοί εμπορικοί συνεργάτες είναι σημαντικοί για την επιχείρησή σας, η Εθνική Τράπεζα επεκτείνει τις υπηρεσίες της στους Προμηθευτές σας, προεξοφλώντας τις υποχρεώσεις σας προς αυτούς, ή παρέχοντας τους εγγυοδοσία και τριτεγγύηση πιστωτικών τίτλων. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζετε:

 • Μακροχρόνιες και επωφελείς εμπορικές σχέσεις. 
 • Άμεση λύση στους Προμηθευτές σας σε θέματα ρευστότητας χωρίς την χρήση των πιστωτικών τους ορίων.
 • Αποφυγή προκαταβολών. 
 • Βελτίωση των ισολογισμών σας. 
 • Προγραμματισμός των υποχρεώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

 

Ολοκληρωμένη διαχείριση και χρηματοδότηση υποχρεώσεων και απαιτήσεων.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες παρακολούθησης, διαχείρισης, είσπραξης & πληρωμής σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας από την παραγγελία για την εισαγωγή μέχρι την είσπραξη του προϊόντος από την μεταπώληση του στην εσωτερική αγορά.

 • Πρόσβαση σε χρηματοδότηση όταν την χρειάζεσθε. 
 • Μείωση διαχειριστικού κόστους παρακολούθησης υποχρεώσεων και απαιτήσεων.
 • Συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις με προμηθευτές και πελάτες.