Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Λύσεις χρηματοδότησης εξαγωγών

Προεξοφλητική Χρηματοδότηση - Forfaiting

Αν έχετε απαιτήσεις από αγορές του εξωτερικού, η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει εγγυημένους όρους αγοράς της επιχειρηματικής απαίτησής σας από το στάδιο της διαπραγμάτευσης με τον πελάτη σας.

 • Δυνατότητα ανάληψης κινδύνων στις αγορές που δραστηριοποιείστε. 
 • Απαλοιφή πιστωτικού και λοιπών κινδύνων (κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων και τιμών συναλλάγματος). 
 • Ενίσχυση της ρευστότητας σας για την κάλυψη του παραγωγικού σας κύκλου. 
 • Αποφυγή δανεισμού και χρήση πιστωτικών ορίων για ανελαστικές υποχρεώσεις. 
 • Βελτίωση οικονομικών καταστάσεων. 
 • Συνδυασμός με προ-χρηματοδότηση.

 

Πρόωρη καταβολή Εξαγωγικών Πιστώσεων

Εάν λαμβάνετε Ενέγγυες Πιστώσεις από το εξωτερικό δεν χρειάζεται να περιμένετε την ημερομηνία εξόφλησής τους. Η Εθνική τράπεζα μετά την φόρτωση σας διασφαλίζει:

 • Ρευστοποίηση της απαίτησής σας. 
 • Ενίσχυση της ρευστότητας για να συνεχίσετε απρόσκοπτα την παραγωγική διαδικασία. 
 • Απαλοιφή κινδύνων χώρας και αντισυμβαλλομένου. 
 • Δυνατότητα παροχής εμπορικής πίστωσης σε πελάτες εξωτερικού. 
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σας. 
 • Πρόσβαση σε αγορές τις οποίες δεν θα προσεγγίζατε διαφορετικά. 
 • Δυνατότητα προ-χρηματοδότησης.

 

Ολοκληρωμένη διαχείριση και χρηματοδότηση υποχρεώσεων & απαιτήσεων.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες παρακολούθησης, διαχείρισης, είσπραξης & πληρωμής σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας από την παραγγελία της πρώτης ύλης μέχρι την είσπραξη της απαίτησης από αγοραστές εξωτερικού.

 • Χρηματοδότηση για αγορά πρώτων υλών με ευνοϊκούς όρους. 
 • Αποφυγή προκαταβολών. 
 • Δυνατότητα αύξησης του κύκλου εργασιών. 
 • Ενίσχυση της διαπραγματευτικής δυνατότητας με σημαντικούς σας προμηθευτές. 
 • Προγραμματισμός υποχρεώσεων σύμφωνα με το συναλλακτικό σας κύκλωμα.
 • Μείωση διαχειριστικού κόστους παρακολούθησης υποχρεώσεων και απαιτήσεων.

 

Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις που στηρίζουν τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, προχώρησε σε συμφωνία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) για την χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων έναντι ασφαλισμένων από τον Ο.Α.Ε.Π. τιμολογίων.

Μέσω του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», ο ως άνω Οργανισμός ασφαλίζει, σύμφωνα με το Ν. 1796/88, επιχειρήσεις που εξάγουν ελληνικά προϊόντα από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, για συγκεκριμένους ασφαλιστικούς κινδύνους, σε ποσοστό κάλυψης 80% ανά τιμολόγιο και μέχρι συνολικού ποσού ασφάλισης € 1.000.000 (ανακυκλούμενου), ανά εξαγωγική επιχείρηση. Αποδεκτές για ένταξη στο πρόγραμμα είναι τιμολόγια με διάρκεια από έναν έως τέσσερις μήνες. 

 • Συνδυασμός ασφάλισης και χρηματοδότησης. 
 • Ανακυκλούμενο όριο μέχρι €1.000.000.- 
 • Πρόσβαση σε ρευστότητα. 
 • Μειωμένο περιθώριο χρηματοδότησης. 
 • Δυνατότητα διείσδυσης σε νέες αγορές.