Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εγγυητικές Επιστολές εξωτερικού

Η Εθνική Τράπεζα, εκδίδοντας Εγγυητικές Επιστολές κατ’ εντολή της επιχείρησής σας, αναλαμβάνει να διασφαλίσει την εκπλήρωση συμβατικών σας υποχρεώσεων οικονομικού ή άλλου περιεχομένου.

Με βάση τη φύση του αναλαμβανομένου κινδύνου οι Εγγυητικές Επιστολές κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

α) τυπικού περιεχομένου, όπου ανήκουν οι Εγγυητικές Επιστολές Α’ κατηγορίας (π.χ. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς) και

β) ουσιαστικού περιεχομένου, όπου ανήκουν οι Εγγυητικές Επιστολές Β’ κατηγορίας (π.χ. καλής εκτέλεσης όρων συμβάσεως) και Γ’ κατηγορίας (π.χ. καλής πληρωμής διαφόρων υποχρεώσεων).

  • Ενεργή συμμετοχή σε Προγράμματα στήριξης του διασυνοριακού εμπορίου

α) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ( Ε.Ι.Β )

β) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη ( E.B.R.D )

γ) του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης ( I.F.C ) που ανήκει στην παγκόσμια τράπεζα.

  • Διασφάλιση της πρόσβασης της επιχείρησής σας στις αγορές εξωτερικού και την συμμετοχή σας σε διεθνείς διαγωνισμούς μόνο από την Εθνική Τράπεζα.