Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ενέγγυες Πιστώσεις

Για Εισαγωγείς

Οι εμπορικές ενέγγυες πιστώσεις αποτελούν εργαλεία τα οποία διασφαλίζουν την παράδοση του εμπορεύματος εντός προκαθορισμένου χρόνου και με όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούν εντολέας (Εισαγωγέας) και δικαιούχος (αλλοδαπός Προμηθευτής).

Οι πιστώσεις σε αναμονή αποτελούν εργαλείο εγγυοδοσίας που καλύπτει μελλοντικές σας υποχρεώσεις.

Η Εθνική Τράπεζα με μακρόχρονη εμπειρία σε όλα τα είδη ενέγγυων πιστώσεων σας εξασφαλίζει:

 • Πρόσβαση σε εμπορική πίστωση η παράταση υφιστάμενης πίστωσης σε όλες τις αγορές.
 • Τιμές μονάδας εμπορεύματος τοις μετρητοίς.
 • Κατάλληλη χρήση προγραμμάτων παροχής εγγυοδοσίας από διεθνώς από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς (E.I.B , EBRD , I.F.C).
 • Εξειδικευμένα γραφεία για την Κύπρο, Κίνα, Κορέα, Ρωσία που σας βοηθούν στην διαπραγμάτευση.
 • Αξιόπιστο έλεγχο των εγγράφων για διασφάλισή σας.


Για Εξαγωγείς

Εάν θέλετε να διασφαλίσετε τους κατάλληλους όρους στις Πιστώσεις Εξαγωγών της επιχείρησής σας και την ασφαλή εκτέλεσή τους, εμπιστευθείτε την μακρόχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία της Εθνικής Τράπεζας.

 • Δυνατότητα προσθήκης Βεβαίωσης λόγω ευρύτατου πλαισίου ορίων χώρας και αντισυμβαλλόμενων Τραπεζών. 
 • Απαλοιφή κινδύνου αγοράς και ξένης τράπεζας. 
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τους όρους της πίστωσης. 
 • Προέλεγχος και λεπτομερής έλεγχος φορτωτικών εγγράφων που διασφαλίζει την είσπραξη της απαίτησής σας. 
 • Αποφυγή διαμεσολάβησης τρίτων τραπεζών λόγω ευρύτατου φάσματος Ανταποκριτριών Τραπεζών. 
 • Γνώση ιδιαιτεροτήτων των αγορών που δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας.