Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Αξίες προς Είσπραξη με Φορτωτικά Έγγραφα

Για Εισαγωγείς

Η Αξία με Φορτωτικά Έγγραφα παρέχει διασφάλιση όσον αφορά στην παράδοση των αγαθών για τον Προμηθευτή και την εφαρμογή προκαθορισμένου τρόπου πληρωμής τους για τον Εισαγωγέα.

Η Εθνική Τράπεζα διατηρώντας το ευρύτερο δίκτυο Ανταποκριτριών Τραπεζών σε όλες τις αγορές, ενεργεί ως θεματοφύλακας και διαμεσολαβητής μεταξύ του Εισαγωγέα και της Τράπεζας του Προμηθευτή του, παραδίδει τα Φορτωτικά έγγραφα σύμφωνα με την εντολή της αποστέλλουσας τράπεζας και μεριμνά για την έγκαιρη πληρωμή της αξίας τους η την νομότυπη αποδοχή και εξόφληση ενός πιστωτικού τίτλου.

Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί την πρώτη τράπεζα επιλογής των ξένων ανταποκριτριών λόγω των διαχρονικών σχέσεων με τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

  • Μείωση τους χρόνου και του κόστους διαχείρισης μιας Αξίας.
  • Ευρύ φάσμα Ανταποκριτών σε όλες τις αγορές αποφεύγοντας την διαμεσολάβηση τρίτων τραπεζών.
  • Παρακολούθηση των υποχρεώσεων σας και ενημερωτικές καταστάσεις.

 

Για Εξαγωγείς

Για την διασφάλιση παράδοσης του εμπορεύματος με τους όρους που η επιχείρησή σας έχει συμφωνήσεις με πελάτες εξωτερικού, χρησιμοποιείστε την εμπειρία της Εθνικής Τράπεζας. 

  • Ακριβής αποτύπωση των συμφωνημένων όρων στην εντολή είσπραξης προς την ξένη τράπεζα. 
  • Παρακολούθηση των σταδίων παράδοσης φορτωτικών εγγράφων, αποδοχής /έκδοσης πιστωτικών τίτλων και είσπραξης με ενημέρωσή σας. 
  • Άμεση πίστωση εισερχομένων διατραπεζικών πληρωμών.