Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

Γενική περιγραφή

Η Εθνική Τράπεζα, συμμετέχοντας ενεργά στις αναπτυξιακές δράσεις και την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς, προχώρησε σε συμφωνία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), για τη χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων έναντι ασφαλισμένων από τον Ο.Α.Ε.Π. πιστώσεων προς αλλοδαπούς αγοραστές προϊόντων τους (εξαγωγές).

Μέσω του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», ο ως άνω Οργανισμός ασφαλίζει, σύμφωνα με το Ν. 1796/88, επιχειρήσεις που εξάγουν ελληνικά προϊόντα από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, για συγκεκριμένους ασφαλιστικούς κινδύνους, σε ποσοστό κάλυψης 80% ανά τιμολόγιο και μέχρι συνολικού ποσού ασφάλισης € 1.000.000 (ανακυκλούμενο), ανά εξαγωγική επιχείρηση. Αποδεκτές για ένταξη στο πρόγραμμα είναι τιμολογημένες πιστώσεις με διάρκεια από έναν έως τέσσερις μήνες.

 

Πλεονεκτήματα του προϊόντος για τον εξαγωγέα

  • Ασφάλιση πιστωτικού κινδύνου
  • Πρόσβαση σε ρευστότητα
  • Μειωμένο περιθώριο χρηματοδότησης
  • Διεισδυτικότητα σε νέες αγορές

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Μεσαίες και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξάγουν από την Ελλάδα προς το εξωτερικό είτε ελληνικά προϊόντα, είτε προϊόντα που έχουν αποκτήσει προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα, με τρόπο πληρωμής προθεσμιακό τακτής λήξης. 

 

Κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος

Όριο ή εφάπαξ:

Χρηματοδότηση ύψους έως € 1.000.000

 

Διάρκεια ορίου:

Έως τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και μέχρι ένα έτος

 

Εξασφαλίσεις:

Νομότυπη ενεχύραση εκδοθέντων τιμολογίων πώλησης επί πιστώσει προς αγοραστές του εξωτερικού, διάρκειας ενός έως τεσσάρων μηνών, ύστερα από τη λήψη της γνωστοποίησης του Ο.Α.Ε.Π. για την υπαγωγή των συγκεκριμένων απαιτήσεων στο Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ».

 

Ποσό χρηματοδότησης:

Ίσο με το ποσό της ασφάλισης μέσω του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» και έως 80% της αξίας των τιμολογίων.

 

Διάρκεια χρηματοδότησης:

Είκοσι ημερολογιακές ημέρες μετά τη μέγιστη διάρκεια των προσκομιζόμενων για κάθε χρηματοδότηση τιμολογίων πίστωσης. Δεδομένου ότι στο πρόγραμμα γίνονται δεκτά τιμολόγια διάρκειας έως τεσσάρων μηνών, η αντίστοιχη διάρκεια της χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών και είκοσι ημερών. Ευνόητο ότι, δεν γίνονται δεκτά τιμολόγια των οποίων η λήξη (περιλαμβανομένων και των 20 ημερών) ξεπερνά την ημερομηνία ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

Επιτόκιο:

Euribor τριών μηνών, πλέον περιθωρίου επιτοκίου από 4,00% έως 4,50%, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του εξαγωγέα, πλέον εισφοράς του Ν 128/75 και προμήθεια διαχείρισης ενεχύρου 0,40%.

 

Τιμολόγηση:

Τα εκάστοτε ισχύοντα έξοδα επεξεργασίας αξιολόγησης αιτήματος καθώς και η προμήθεια διαχείρισης ενεχύρου αναφέρονται στο Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών.

 

Προϋποθέσεις ένταξης και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης

  • ​Ο εξαγωγέας υποβάλλει στον ΟΑΕΠ αίτημα ένταξης στο Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» για συγκεκριμένες και νομίμως τιμολογημένες πωλήσεις προς συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους αγοραστές εξωτερικού
  • Ο Ο.Α.Ε.Π. εγκρίνει το πιστωτικό όριο και εκδίδει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που περιλαμβάνει τους αλλοδαπούς εισαγωγείς στη λίστα των αγοραστών και προσδιορίζει την τράπεζα από την οποία θέλει να χρηματοδοτηθεί
  • Ο  Ο.Α.Ε.Π., αποστέλλει στην χρηματοδοτούσα Τράπεζα, (Εθνική Τράπεζα):
1. Eπιστολή γνωστοποίησης ένταξης της απαίτησης από την εξαγωγή και
2. Πρόσθετη Πράξη Ειδικότερων Όρων ασφαλιστικού προγράμματος
  • Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες / εξαγωγείς, μετά την ένταξή τους στο Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», υποβάλλουν αιτήματα χρηματοδότησης έναντι πιστώσεων που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα στα αρμόδια Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας
  • Εκτός των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την αξιολόγηση και ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου, οι ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς προσκομίζουν απαραίτητα αντίγραφο του ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου του Ο.Α.Ε.Π.
 
Επικοινωνία

Για θέματα σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και θέματα επικοινωνίας με τον ΟΑΕΠ, μπορείτε να απευθύνεστε στον Τομέα Διεθνούς Εμπορίου της Διεύθυνσης Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου στα τηλ. +30 210 35 74 871, +30 210 35 78 541 και +30 210 35 78 549 ή στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.