Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει την ανάπτυξη τους διασυνοριακού εμπορίου με την υπογραφή σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) για την συμμετοχή της στο Πρόγραμμα παροχής εγγυοδοσίας της ΕΤΑΑ για το διασυνοριακό εμπόριο.

  • Πιστοδοτήσεις πάσης φύσεως χωρίς ανάγκη μετρητού καλύμματος.
  • Ενεργοποίηση εμπορικής πίστωσης από σημαντικούς προμηθευτές σας δεδομένου ότι διασφαλίζεται η προεξόφληση των απαιτήσεων τους.
  • Διευκόλυνση χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων.
  • Εξόφληση των προμηθευτών σας και αποπληρωμή της οφειλής σας στον χρόνο που εξυπηρετείστε σύμφωνα με το συναλλακτικό σας κύκλωμα.