Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εγγυητικές Επιστολές και Ενέγγυες Πιστώσεις

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ή/και επαγγελματικής σας δραστηριότητας, η Εθνική Τράπεζα σας παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών και ανοίγματος Ενέγγυων Πιστώσεων σε Ευρώ και συνάλλαγμα.

Ενισχύουμε την αξιοπιστία των εμπορικών σας συναλλαγών με:

 • την έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης όρων συμβάσεων, πληρωμής υποχρεώσεων κ.λπ.
 • το άνοιγμα Ενέγγυων Πιστώσεων, για τη διευκόλυνση των εισαγωγών σας.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την τιμολόγηση των προϊόντων, πατήστε εδώ.

Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες

Βασικά δικαιολογητικά

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης
 • Για βιβλία Β΄ κατηγορίας:
 • Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους,
 • Ε1 και Ε3 τελευταίας τριετίας, Ε9 έτους 2005 και τυχόν μεταγενέστερων μεταβολών
 • περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ προηγούμενου και τρέχοντος έτους (όπου προβλέπεται)


       Για βιβλία Γ΄ κατηγορίας:

        Επιπλέον των ανωτέρω:

 • ισολογισμοί 3 τελευταίων ετών,
 • πρόσφατο ισοζύγιο και ισοζύγιο του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Για τυχόν επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα αρμόδια στελέχη των Καταστημάτων μας.

 • Οι προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών / Ενέγγυων Πιστώσεων, γενικά, εισπράττονται κατά αδιαίρετο τρίμηνο, σε όλη τη διάρκεια ισχύος τους
 • Παρέχεται δυνατότητα πληρωμής των προμηθειών με πάγια εντολή χρέωσης καταθετικού σας λογαριασμού
 • Ανάλογα με τη συχνότητα αποπληρωμής των προμηθειών σας, αποστέλλεται στη διεύθυνσή σας σχετικό ενημερωτικό έντυπο.