Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Χρηματοδότηση POS

Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τα περιθώρια ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 • ο αριθμός των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα σημειώνει σταθερά ανοδική
       πορεία και έχει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης 
 • οι συνθήκες που επικρατούν λόγω του ιού Covid-19, θα οδηγήσουν σε εντατικοποίηση
        της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών, 

προσφέρει ένα νέο προϊόν προς την επιχειρηματική πελατεία το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και €2.500.000 και των ελεύθερων επαγγελματιών, παρέχοντάς τους Κεφάλαιο Κίνησης σε συσχετισμό με τον όγκο συναλλαγών που πραγματοποιούν μέσω του POS της επιχείρησης. 

Το προϊόν διατίθεται αποκλειστικά σε ήδη συμβεβλημένες με την Τράπεζα επιχειρήσεις που δέχονται ως μέσο πληρωμής την χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας πελατείας τους, από συσκευή POS της Εθνικής Τράπεζας και αποτελεί ένα ευέλικτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις επιχειρηματικές απαιτήσεις των πελατών, αφού λειτουργεί με όριο υπερανάληψης που συνδέεται με το λογαριασμό όψεως της επιχείρησης, μέσω του οποίου διενεργείται η κίνηση του ορίου της. 

Συγκεκριμένα, με βασικό κριτήριο το πλάνο αποπληρωμής που εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας του πελάτη, προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής ενός εκ των δύο παρακάτω προϊόντων: 

 • Χρηματοδότηση POS μέσω Overdraft Επιχειρηματικό
 • Χρηματοδότηση POS μέσω Ανοιχτού Επαγγελματικού Πλάνου (Α.Ε.Π.) 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή. 

Χρηματοδότηση POS μέσω Overdraft Επιχειρηματικό 

Σκοπός 

Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε ρευστότητα με όριο υπερανάληψης (overdraft) που συνδέεται με το λογαριασμό όψεως της επιχείρησης, μέσω του οποίου διενεργούνται οι συναλλαγές της. Οι συναλλαγές του POS της επιχείρησης θα εκκαθαρίζονται στον ίδιο λογαριασμό όψεως. 

Ποσό δανείου 

από €10.000 μέχρι €35.000 και έως 50% του όγκου συναλλαγών μέσω POS της επιχείρησης για το τελευταίο κυλιόμενο δωδεκάμηνο, κατά την ημερομηνία αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι ο όγκος συναλλαγών της επιχείρησης μέσω POS θα υπολογίζεται ως το άθροισμα των ποσών συναλλαγών που εκκαθαρίστηκαν μέσω όλων των Τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η επιχείρηση. 

Διάρκεια 

Μέχρι 1 έτος, με δυνατότητα ανανέωσης. 

Κατά την αξιολόγηση της ανανέωσης του ορίου, θα ελέγχεται ο όγκος των συναλλαγών POS της επιχείρησης μέσω της Τράπεζας.  

Αναλυτική πληροφόρηση για τα κριτήρια ανανέωσης, μπορείτε να λάβετε από τα αρμόδια Στελέχη των Καταστημάτων της Τράπεζας.

Επιτόκιο 

Euribor 3M (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής) πλέον περιθωρίου, όπως θα καθορίζεται ανά πελάτη, και εισφοράς του Ν.128/75. 

Έξοδα 

€300 σε ετήσια βάση*. 

Εξασφαλίσεις 

Λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις 

Τρόπος Εξόφλησης 

Πραγματοποιείται χρήση του εγκεκριμένου ορίου μέσω ενός λογαριασμού όψεως, ο οποίος λειτουργεί ως λογαριασμός εξυπηρέτησης και στον οποίο εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές του POS δημιουργώντας πιστωτικό υπόλοιπο. Εφόσον υπάρχει διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό αντλείται για τη μείωση του χρεωστικού υπολοίπου του ορίου, σε ημερήσια βάση. Τυχόν αδιάθετο πιστωτικό υπόλοιπο είναι στη διάθεση της επιχείρησης. 

Ο λογαριασμός του ορίου της επιχείρησης εκτοκίζεται μηνιαίως, ενώ υφίσταται υποχρέωση καταβολής των τόκων, εφόσον μετά το λογισμό τους δημιουργηθεί υπέρβαση του ορίου υπερανάληψης. 

 

Χρηματοδότηση POS μέσω Ανοιχτού Επαγγελματικού Πλάνου (Α.Ε.Π.) 

Σκοπός 

Δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε ρευστότητα με όριο που συνδέεται με το λογαριασμό όψεως της επιχείρησης, μέσω του οποίου διενεργούνται οι συναλλαγές της. Οι συναλλαγές του POS της επιχείρησης εκκαθαρίζονται σε διαφορετικό λογαριασμό όψεως. 

Ποσό δανείου 

από €6.000 μέχρι €35.000 και έως 50% του όγκου συναλλαγών μέσω του POS της επιχείρησης για το τελευταίο κυλιόμενο δωδεκάμηνο, κατά την ημερομηνία αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι ο όγκος συναλλαγών της επιχείρησης μέσω POS θα υπολογίζεται ως το άθροισμα των ποσών συναλλαγών που εκκαθαρίστηκαν μέσω όλων των Τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η επιχείρηση. 

Διάρκεια 

Μέχρι 1 έτος, με δυνατότητα ανανέωσης. 

Κατά την αξιολόγηση της ανανέωσης του σχετικού ορίου, θα ελέγχεται ο όγκος των συναλλαγών POS της επιχείρησης, μέσω της Τράπεζας.  

Αναλυτική πληροφόρηση για τα κριτήρια ανανέωσης, μπορείτε να λάβετε από τα αρμόδια Στελέχη των Καταστημάτων της Τράπεζας.


Επιτόκιο
 

Euribor 3M (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής) πλέον περιθωρίου, όπως θα καθορίζεται ανά πελάτη, και εισφοράς του Ν.128/75. 

Έξοδα 

€300 σε ετήσια βάση*. 

Εξασφαλίσεις 

Λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις 

Τρόπος Εξόφλησης 

Πραγματοποιείται χρήση του εγκεκριμένου ορίου μέσω ενός λογαριασμού όψεως, ο οποίος λειτουργεί ως λογαριασμός εξυπηρέτησης. Οι συναλλαγές του POS εκκαθαρίζονται σε διαφορετικό (από το λογαριασμό εξυπηρέτησης) λογαριασμό όψεως, ο οποίος λειτουργεί ως λογαριασμός τροφοδότης. 

 

Στο τέλος κάθε μήνα (τελευταία εργάσιμη μέρα) υπολογίζεται δόση η οποία ισούται με τους μηνιαίους τόκους πλέον ποσοστού 10% επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου του ορίου. Την τελευταία εργάσιμη του επόμενου από τον υπολογισμό δόσης μήνα, υφίσταται υποχρέωση καταβολής του συνολικού ποσού της δόσης, το οποίο αναζητείται συστημικά, ώστε να εισπραχθεί από τον τροφοδότη λογαριασμό. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο δεν επαρκεί, το ποσό αναζητείται από τον λογαριασμό εξυπηρέτησης. 

Σημειώνεται ότι, το σχετικό διαχειριστικό κόστος θα πρέπει να καταβληθεί και για τους δύο λογαριασμούς όψεως. 

 

*τα έξοδα θα χρεώνονται για πρώτη φορά στον οικείο λογαριασμό τον μήνα κατά τον οποίο παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο και στη συνέχεια σε κάθε ετήσια επέτειο ανοίγματος του λογαριασμού ανεξαρτήτως ύπαρξης χρεωστικού υπολοίπου 

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες. 

Βασικά δικαιολογητικά 

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης
 2. Για απλογραφικά βιβλία: 
 • εκκαθαριστικό τελευταίου έτους 
 • Ε1 και Ε3 τελευταίας τριετίας, Ε9 τελευταίου έτους / ή δήλωση ΕΝΦΙΑ 
 • περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προηγούμενου και τρέχοντος έτους (όπου προβλέπεται


      Για διπλογραφικά βιβλία επιπλέον των ανωτέρω: 

 • ισολογισμοί 3 τελευταίων ετών 
 • οριστικό ισοζύγιο τελευταίας κλεισμένης χρήσης 
 • ισοζύγιο τελευταίου διαθέσιμου μήνα και αντίστοιχο προηγούμενου έτους 

3.   Βεβαίωση για το συνολικό ποσό συναλλαγών που εκκαθαρίστηκαν μέσω Τραπεζών του 
      ανταγωνισμού, για το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής του
      αιτήματος 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς τα παραπάνω βασικά δικαιολογητικά, καθώς και για τυχόν επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα αρμόδια Στελέχη των Καταστημάτων της Τράπεζας. 

Για την κίνηση του λογαριασμού της επιχείρησης, εκδίδεται ενημερωτικό μηνιαίο statement το οποίο παρέχεται ανέξοδα.