Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Λύσεις Trade Finance

​​​

Σύγχρονα και ευέλικτα χρηματοοικονομικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας, σας δίνουν τη δυνατότητα αύξησης της ρευστότητάς σας, πρόσβασης στην εμπορική πίστωση και εξάλειψης του συναλλαγματικού και πιστωτικού κινδύνου. Η Εθνική Τράπεζα ρευστοποιεί τις εξαγωγικές απαιτήσεις σας, προεξοφλεί τις εμπορικές υποχρεώσεις σας, ενισχύει και εξασφαλίζει με την εγγυοδοσία της τις διεθνείς συναλλαγές σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Λύσεις Χρηματοδότησης Εισαγωγών

 

Πρόωρη καταβολή Ενέγγυων Πιστώσεων σε προμηθευτές

Μιλήστε μας για τον τρόπο που συναλλάσσεστε σε κάθε αγορά και αφήστε την Εθνική Τράπεζα να σας εξασφαλίσει:

 • Σημαντική εμπορική πίστωση.
 • Εκπτώσεις στην τιμή μονάδας των αγαθών.
 • Εξόφληση των προμηθευτών σας και αποπληρωμή της οφειλής σας στον χρόνο που εξυπηρετείστε σύμφωνα με το συναλλακτικό σας κύκλωμα.
 • Ελεγχόμενο χρηματοοικονομικό κόστος.
 • Βελτίωση των οικονομικών καταστάσεων. 
 • Ενίσχυση της διαπραγματευτικής σας θέσης. 
 • Βελτίωση σχέσης με σημαντικούς προμηθευτές. 

 

Εγγυοδοσία και προεξοφλητική χρηματοδότηση Προμηθευτών

Παρέχεται Εγγυοδοσία στους Προμηθευτές και εξασφάλιση αγοράς επιχειρηματικών απαιτήσεων από εμπορικές συναλλαγές.

Επειδή οι στρατηγικοί εμπορικοί συνεργάτες είναι σημαντικοί για την επιχείρησή σας, η Εθνική Τράπεζα επεκτείνει τις υπηρεσίες της στους Προμηθευτές σας, προεξοφλώντας τις υποχρεώσεις σας προς αυτούς, ή παρέχοντας τους εγγυοδοσία και τριτεγγύηση πιστωτικών τίτλων. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζετε:

 • Μακροχρόνιες και επωφελείς εμπορικές σχέσεις. 
 • Άμεση λύση στους Προμηθευτές σας σε θέματα ρευστότητας χωρίς την χρήση των πιστωτικών τους ορίων.
 • Αποφυγή προκαταβολών. 
 • Βελτίωση των ισολογισμών σας. 
 • Προγραμματισμός των υποχρεώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

 

Ολοκληρωμένη διαχείριση και χρηματοδότηση υποχρεώσεων και απαιτήσεων.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες παρακολούθησης, διαχείρισης, είσπραξης & πληρωμής σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας από την παραγγελία για την εισαγωγή μέχρι την είσπραξη του προϊόντος από την μεταπώληση του στην εσωτερική αγορά.

 • Πρόσβαση σε χρηματοδότηση όταν την χρειάζεσθε. 
 • Μείωση διαχειριστικού κόστους παρακολούθησης υποχρεώσεων και απαιτήσεων.
 • Συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις με προμηθευτές και πελάτες.

 

Λύσεις Χρηματοδότησης Εξαγωγών

 

Προεξοφλητική Χρηματοδότηση - Forfaiting

Αν έχετε απαιτήσεις από αγορές του εξωτερικού, η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει εγγυημένους όρους αγοράς της επιχειρηματικής απαίτησής σας από το στάδιο της διαπραγμάτευσης με τον πελάτη σας.

 • Δυνατότητα ανάληψης κινδύνων στις αγορές που δραστηριοποιείστε. 
 • Απαλοιφή πιστωτικού και λοιπών κινδύνων (κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων και τιμών συναλλάγματος). 
 • Ενίσχυση της ρευστότητας σας για την κάλυψη του παραγωγικού σας κύκλου. 
 • Αποφυγή δανεισμού και χρήση πιστωτικών ορίων για ανελαστικές υποχρεώσεις. 
 • Βελτίωση οικονομικών καταστάσεων. 
 • Συνδυασμός με προ-χρηματοδότηση.

 

Πρόωρη καταβολή Εξαγωγικών Πιστώσεων

Εάν λαμβάνετε Ενέγγυες Πιστώσεις από το εξωτερικό δεν χρειάζεται να περιμένετε την ημερομηνία εξόφλησής τους. Η Εθνική τράπεζα μετά την φόρτωση σας διασφαλίζει:

 • Ρευστοποίηση της απαίτησής σας. 
 • Ενίσχυση της ρευστότητας για να συνεχίσετε απρόσκοπτα την παραγωγική διαδικασία. 
 • Απαλοιφή κινδύνων χώρας και αντισυμβαλλομένου. 
 • Δυνατότητα παροχής εμπορικής πίστωσης σε πελάτες εξωτερικού. 
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σας. 
 • Πρόσβαση σε αγορές τις οποίες δεν θα προσεγγίζατε διαφορετικά. 
 • Δυνατότητα προ-χρηματοδότησης.

 

Ολοκληρωμένη διαχείριση και χρηματοδότηση υποχρεώσεων & απαιτήσεων.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες παρακολούθησης, διαχείρισης, είσπραξης & πληρωμής σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας από την παραγγελία της πρώτης ύλης μέχρι την είσπραξη της απαίτησης από αγοραστές εξωτερικού.

 • Χρηματοδότηση για αγορά πρώτων υλών με ευνοϊκούς όρους. 
 • Αποφυγή προκαταβολών. 
 • Δυνατότητα αύξησης του κύκλου εργασιών. 
 • Ενίσχυση της διαπραγματευτικής δυνατότητας με σημαντικούς σας προμηθευτές. 
 • Προγραμματισμός υποχρεώσεων σύμφωνα με το συναλλακτικό σας κύκλωμα.
 • Μείωση διαχειριστικού κόστους παρακολούθησης υποχρεώσεων και απαιτήσεων.

 

Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις που στηρίζουν τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, προχώρησε σε συμφωνία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) για την χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων έναντι ασφαλισμένων από τον Ο.Α.Ε.Π. τιμολογίων.

Μέσω του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», ο ως άνω Οργανισμός ασφαλίζει, σύμφωνα με το Ν. 1796/88, επιχειρήσεις που εξάγουν ελληνικά προϊόντα από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, για συγκεκριμένους ασφαλιστικούς κινδύνους, σε ποσοστό κάλυψης 80% ανά τιμολόγιο και μέχρι συνολικού ποσού ασφάλισης € 1.000.000 (ανακυκλούμενου), ανά εξαγωγική επιχείρηση. Αποδεκτές για ένταξη στο πρόγραμμα είναι τιμολόγια με διάρκεια από έναν έως τέσσερις μήνες. 

 • Συνδυασμός ασφάλισης και χρηματοδότησης. 
 • Ανακυκλούμενο όριο μέχρι €1.000.000.- 
 • Πρόσβαση σε ρευστότητα. 
 • Μειωμένο περιθώριο χρηματοδότησης. 
 • Δυνατότητα διείσδυσης σε νέες αγορές.

Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες.

Βασικά δικαιολογητικά:

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης
 2. Για βιβλία Β΄ κατηγορίας:
 • Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους
 • Ε1 και Ε3 τελευταίας τριετίας, Ε9 έτους 2005 και τυχόν μεταγενέστερων μεταβολών
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ προηγούμενου και τρέχοντος έτους (όπου προβλέπεται).

 

Για βιβλία Γ΄ κατηγορίας

επιπλέον των ανωτέρω:

 • Ισολογισμοί 3 τελευταίων ετών
 • Πρόσφατο ισοζύγιο και ισοζύγιο του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Για τυχόν επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα αρμόδια Στελέχη των Καταστημάτων μας και στα τηλέφωνα +30 210 35 78 441, +30 210 35 78 430, +30 210 35 78 454.

​Η Εθνική Τράπεζα σας παρέχει τα περισσότερα από τα προϊόντα του Trade Finance χωρίς αναγωγή. Αυτό σημαίνει ότι η Εθνική Τράπεζα, αξιολογώντας τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε συναλλαγής, σας παρέχει την δυνατότητα πλήρους κάλυψης για τυχόν συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς και για πιθανή αφερεγγυότητα των οφειλετών σας στο εξωτερικό.