Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Εισαγωγών-Εξαγωγών

Με απόλυτη εξειδίκευση, μακρόχρονη εμπειρία και εξατομικευμένη προσέγγιση, απαντάμε στις ανάγκες της επιχείρησής σας για καθοδήγηση και στήριξη των εμπορικών σας συναλλαγών με όλο τον κόσμο, παρέχοντας μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων, όπως διαχείριση Αξιών με έγγραφα, έκδοση Ενέγγυων Πιστώσεων και Εγγυητικών Επιστολών, διεκπεραίωση μαζικών ηλεκτρονικών πληρωμών των υποχρεώσεών σας που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών για την διεκπεραίωση των διεθνών εμπορικών σας συναλλαγών που περιλαμβάνει:

 

Εισαγωγές - παραλαβές / Προεμβάσματα

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει αξιόπιστη επεξεργασία συναλλαγών που αφορούν σε εισαγωγές-παραλαβές με άμεση πληρωμή, με ανοιχτό λογαριασμό ή με προκαταβολή.

 • Επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της συναλλαγής σας με απόλυτη ασφάλεια κάνοντας χρήση προηγμένων μηχανογραφικών συστημάτων. 
 • Μείωση του κόστους λόγω του εκτεταμένου δικτύου Ανταποκριτών που σας δίνουν απευθείας πρόσβαση σε όλες τις αγορές χωρίς την διαμεσολάβηση τρίτων τραπεζών.

 

EΘΝΟcredits εισαγωγών

Ικανοποιώντας την ανάγκη σας να εξοικονομείτε χρόνο και κόστος κατά την διενέργεια των εμπορικών πληρωμών σας, δημιουργήσαμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διακίνησης δεδομένων, μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και των πελατών σας, σε μορφή προκαθορισμένου τύπου αρχείων, εξασφαλίζοντάς σας άνεση, ταχύτητα και τυποποίηση.

 

Αξίες προς Είσπραξη με Φορτωτικά Έγγραφα

Για Εισαγωγείς

Η Αξία με Φορτωτικά Έγγραφα παρέχει διασφάλιση όσον αφορά στην παράδοση των αγαθών για τον Προμηθευτή και την εφαρμογή προκαθορισμένου τρόπου πληρωμής τους για τον Εισαγωγέα.

Η Εθνική Τράπεζα διατηρώντας το ευρύτερο δίκτυο Ανταποκριτριών Τραπεζών σε όλες τις αγορές, ενεργεί ως θεματοφύλακας και διαμεσολαβητής μεταξύ του Εισαγωγέα και της Τράπεζας του Προμηθευτή του, παραδίδει τα Φορτωτικά έγγραφα σύμφωνα με την εντολή της αποστέλλουσας τράπεζας και μεριμνά για την έγκαιρη πληρωμή της αξίας τους η την νομότυπη αποδοχή και εξόφληση ενός πιστωτικού τίτλου.

Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί την πρώτη τράπεζα επιλογής των ξένων ανταποκριτριών λόγω των διαχρονικών σχέσεων με τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

 • Μείωση τους χρόνου και του κόστους διαχείρισης μιας Αξίας.
 • Ευρύ φάσμα Ανταποκριτών σε όλες τις αγορές αποφεύγοντας την διαμεσολάβηση τρίτων τραπεζών.
 • Παρακολούθηση των υποχρεώσεων σας και ενημερωτικές καταστάσεις. 

Για Εξαγωγείς

Για την διασφάλιση παράδοσης του εμπορεύματος με τους όρους που η επιχείρησή σας έχει συμφωνήσεις με πελάτες εξωτερικού, χρησιμοποιείστε την εμπειρία της Εθνικής Τράπεζας. 

 • Ακριβής αποτύπωση των συμφωνημένων όρων στην εντολή είσπραξης προς την ξένη τράπεζα. 
 • Παρακολούθηση των σταδίων παράδοσης φορτωτικών εγγράφων, αποδοχής /έκδοσης πιστωτικών τίτλων και είσπραξης με ενημέρωσή σας. 
 • Άμεση πίστωση εισερχομένων διατραπεζικών πληρωμών.

 

Εγγυητικές Επιστολές εξωτερικού

Η Εθνική Τράπεζα, εκδίδοντας Εγγυητικές Επιστολές κατ’ εντολή της επιχείρησής σας, αναλαμβάνει να διασφαλίσει την εκπλήρωση συμβατικών σας υποχρεώσεων οικονομικού ή άλλου περιεχομένου.

Με βάση τη φύση του αναλαμβανομένου κινδύνου οι Εγγυητικές Επιστολές κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

α) τυπικού περιεχομένου, όπου ανήκουν οι Εγγυητικές Επιστολές Α’ κατηγορίας (π.χ. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς) και

β) ουσιαστικού περιεχομένου, όπου ανήκουν οι Εγγυητικές Επιστολές Β’ κατηγορίας (π.χ. καλής εκτέλεσης όρων συμβάσεως) και Γ’ κατηγορίας (π.χ. καλής πληρωμής διαφόρων υποχρεώσεων).

 • Ενεργή συμμετοχή σε Προγράμματα στήριξης του διασυνοριακού εμπορίου

α)της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ( Ε.Ι.Β )

β)της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη ( E.B.R.D )

γ) του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης ( I.F.C ) που ανήκει στην παγκόσμια τράπεζα.

 • Διασφάλιση της πρόσβασης της επιχείρησής σας στις αγορές εξωτερικού και την συμμετοχή σας σε διεθνείς διαγωνισμούς μόνο από την Εθνική Τράπεζα. 

 

Ενέγγυες Πιστώσεις

Για Εισαγωγείς

Οι εμπορικές ενέγγυες πιστώσεις αποτελούν εργαλεία τα οποία διασφαλίζουν την παράδοση του εμπορεύματος εντός προκαθορισμένου χρόνου και με όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούν εντολέας (Εισαγωγέας) και δικαιούχος (αλλοδαπός Προμηθευτής).

Οι πιστώσεις σε αναμονή αποτελούν εργαλείο εγγυοδοσίας που καλύπτει μελλοντικές σας υποχρεώσεις.

Η Εθνική Τράπεζα με μακρόχρονη εμπειρία σε όλα τα είδη ενέγγυων πιστώσεων σας εξασφαλίζει:

 • Πρόσβαση σε εμπορική πίστωση η παράταση υφιστάμενης πίστωσης σε όλες τις αγορές. 
 • Τιμές μονάδας εμπορεύματος τοις μετρητοίς. 
 • Κατάλληλη χρήση προγραμμάτων παροχής εγγυοδοσίας από διεθνώς από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς (E.I.B , EBRD , I.F.C). 
 • Εξειδικευμένα γραφεία για την Κύπρο, Κίνα, Κορέα, Ρωσία που σας βοηθούν στην διαπραγμάτευση. 
 • Αξιόπιστο έλεγχο των εγγράφων για διασφάλισή σας.

Για Εξαγωγείς

Εάν θέλετε να διασφαλίσετε τους κατάλληλους όρους στις Πιστώσεις Εξαγωγών της επιχείρησής σας και την ασφαλή εκτέλεσή τους, εμπιστευθείτε την μακρόχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία της Εθνικής Τράπεζας.

 • Δυνατότητα προσθήκης Βεβαίωσης λόγω ευρύτατου πλαισίου ορίων χώρας και αντισυμβαλλόμενων Τραπεζών. 
 • Απαλοιφή κινδύνου αγοράς και ξένης τράπεζας. 
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τους όρους της πίστωσης. 
 • Προέλεγχος και λεπτομερής έλεγχος φορτωτικών εγγράφων που διασφαλίζει την είσπραξη της απαίτησής σας. 
 • Αποφυγή διαμεσολάβησης τρίτων τραπεζών λόγω ευρύτατου φάσματος Ανταποκριτριών Τραπεζών.
 • Γνώση ιδιαιτεροτήτων των αγορών που δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας.

Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες.

Βασικά δικαιολογητικά:

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης
 2. Για βιβλία Β΄ κατηγορίας
  • Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους
  • Ε1 και Ε3 τελευταίας τριετίας, Ε9 έτους 2005 και τυχόν μεταγενέστερων μεταβολών
  • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ προηγούμενου και τρέχοντος έτους (όπου προβλέπεται)

Για βιβλία Γ΄ κατηγορίας (επιπλέον των ανωτέρω):

 • Ισολογισμοί 3 τελευταίων ετών
 • Πρόσφατο ισοζύγιο και ισοζύγιο του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

 

Για τυχόν επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα αρμόδια Στελέχη των Καταστημάτων μας και στα τηλέφωνα +30 210 35 78 441, +30 210 35 78 430, +30 210 35 78 454.

 • Οι προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών γενικά, καθώς και η προμήθεια βεβαίωσης Ενέγγυων Πιστώσεων εισπράττονται κατά αδιαίρετο τρίμηνο, σε όλη τη διάρκεια ισχύος τους.
 • Παρέχεται δυνατότητα πληρωμής των προμηθειών με πάγια εντολή χρέωσης καταθετικού σας λογαριασμού.