Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δάνεια με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

Η εγγύηση παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ). 

 

 

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του αποφασιστικού ρόλου που ιστορικά διαδραματίζει στη στήριξη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, παρέχει σε συνεργασία με την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» («ΕΑΤ»), χρηματοδοτήσεις μέσω παροχής εγγυήσεων υπέρ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ (εφεξής «Ταμείο») που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ.
Συγκεκριμένα, το Ταμείο θα υποστηρίξει την πρόσβαση σε δανεισμό επιλέξιμων επιχειρήσεων, μέσω της παροχής προστασίας πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγυοδοσίας, αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων – στόχου του Ταμείου από την επιδημική έξαρση της νόσου COVID–19, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Η εγγύηση παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ). 

 

Σκοπός χρηματοδότησης

Ο σκοπός χρηματοδότησης αφορά αποκλειστικά τη χορήγηση εφάπαξ δανείων κεφαλαίου Κίνησης για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος, σε επιλέξιμες ΜΜΕ, με την εγγύηση του Ταμείου σε ποσοστό 80%.

Ειδικά Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Νόμισμα :Ευρώ
Μορφή χρηματοδότησης :

Εφάπαξ Κεφάλαιο Κίνησης

Διάρκεια :1 έως 5 έτη (συμπεριλαμβανόμενης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες).
Μέγιστο ποσό δανείου :

Μέχρι €200χιλ. και έως το μικρότερο από τα παρακάτω:

 • το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού 
       κόστους της Επιχείρησης για το 2019. 
       Στην περίπτωση επιχείρησης που δημιουργήθηκε
       μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο 
       δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ' εκτίμηση ετήσιο 
       μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη  
       λειτουργίας της ή  
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της
       επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή

 • Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις (ίδρυση μετά το
      2019), έως το 100% των αναγκών ρευστότητας,
      όπως αυτές τεκμηριώνονται από αναλυτικό πλάνο,
      για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την 
      ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους
      επόμενους 18 μήνες.
Ποσοστό Εγγύησης:80% ανά δάνειο
Περίοδος χάριτος :Έως 12 μήνες
Επιτόκιο :Επιτόκιο βάσης Euribor 3 μηνών (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής) πλέον περιθωρίου, όπως θα καθορίζεται ανά δανειζόμενη επιχείρηση και εισφοράς του Ν.128/75.
Περιοδικότητα δόσεων :Τρίμηνη ή εξάμηνη
Εκταμιεύσεις :Εφάπαξ ή τμηματικές
Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ολοκλήρωσης εκταμιεύσεων :Έως και την 31 Δεκεμβρίου 2021
Έξοδα φακέλου :Σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα βάσει της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας


 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα υποβάλουν την αίτησή τους στο διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, και κατόπιν θα προσκομίζουν υπογεγραμμένο αντίγραφο της οριστικοποιημένης αίτησης και το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς αξιολόγηση, σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας.

Ποιους αφορά
Επιλέξιμες είναι οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί έως και το χρόνο υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης στην Τράπεζα και  πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

•  έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή /και μελέτης δημοσίου συμφέροντος

•  δραστηριοποιούνται στους κλάδους : 

  Α) Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής     
      τεχνικών συμβουλών (ΚΑΔ 71.1), εκτός του Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού 
      μηχανικού  (ΚΑΔ 71.12.19.12).

  Β) Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΚΑΔ 71.2), εκτός του  Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών
       πλοίων (ΚΑΔ 71.20.19.05)

  Γ)  Κατασκευές κτιρίων (ΚΑΔ 41)

  Δ) Έργα πολιτικού μηχανικού (ΚΑΔ 42)

  Ε) Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 43) εκτός, του Υπηρεσίες εγκατάστασης
      συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα (ΚΑΔ 43.21.10.05), του      
      Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων (ΚΑΔ  43.21.10.06),
      Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων (ΚΑΔ 43.29.19.02), του Υπηρεσίες επισκευής
      και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων (ΚΑΔ 43.29.19.03), του
      Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων (ΚΑΔ
      43.29.19.04), του Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης περιστρεφόμενων και 
      αυτόματων πορτών (ΚΑΔ 43.29.19.05), του Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών
      κολυμβητηρίων κλπ (ΚΑΔ 43.99.90.08).

 ΣΤ) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (ΚΑΔ 72.1)


• δεν ασκούν Μη Επιλέξιμη Δραστηριότητα

• κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται Προβληματικές Επιχειρήσεις. Όταν πρόκειται για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, είναι επιλέξιμες   υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί  σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Εναλλακτικά, εάν   έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση   αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.  Εξαιρούνται επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες ακόμα κι αν ήταν   προβληματικές κατά την 31.12.2019, έχουν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.

• κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας,

• είναι τραπεζικά ενήμερες (συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων με οφειλές < 90 ημερών), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα

• δε συντρέχουν για αυτές λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)

• δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με απόφαση ΕΕ η ΔΕΕ,

• εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους   (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή στην περίπτωση που έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν   εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή   εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης   χρηματοδότησης.