Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

ΤΑΔΥΜ-COVID19-ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας υπέγραψε Επιχειρησιακή Συμφωνία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε (ΕΑΤ) με σκοπό την παροχή νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκούς όρους σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (εφεξής ΤΑΔΥΜ) και το επιτόκιο των οποίων θα επιδοτείται από το ΤΑΔΥΜ για τα δύο (2) πρώτα έτη, για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση της COVID 19.

Η αναλογία συγχρηματοδότησης είναι 60% κεφάλαια από την Τράπεζα και 40% από το ΤΑΔΥΜ.

Η Δράση «ΤΑΔΥΜ-COVID19- ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» : 

 
 • Αναμένεται να συμβάλλει ενεργά στη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων της
       Περιφέρειας
  της Δυτικής Μακεδονίας που υφίστανται δυσμενείς επιπτώσεις από
       την
  εξάπλωση της COVID-19 λόγω της τρέχουσας συγκυρίας, και αποτελεί άμεση,
       μακρόχρονη
  και ουσιαστική υποστήριξη της ρευστότητας τους.

 

 • Αφορά στη χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκή τιμολόγηση, πιο συγκεκριμένα:
 1. Πλήρως επιδοτούμενο επιτόκιο της συμμετοχής της Τράπεζας για τα 2
         πρώτα
  έτη του δανείου
 2. Με τη λήξη των 2 πρώτων ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την
        επιχείρηση
  και αφορούν στο 60% του δανείου, καθώς τα κεφάλαια με τα
        οποία
  το ΤΑΔΥΜ συγχρηματοδοτεί τα δάνεια του προγράμματος
        παρέχονται
  άτοκα.
 3. Χαμηλά έξοδα διαχείρισης, εφάπαξ ποσό σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού
        δανείου
  όπως θα αναγράφεται στην σύμβαση.
 

Σημειώνεται ότι η εισφορά του Ν.128/75 δεν επιδοτείται και βαρύνει για το 100% του ποσού του δανείου την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου όπως και οι ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει το αίτημά του στο www.ependyseis.gr και θα προσκομίζει τον πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Τράπεζα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων μέσω του προγράμματος χρηματοδοτήσεων είναι τα ακόλουθα: ​
Μορφή χρηματοδότησης:Κεφάλαιο Κίνησης
Ύψος Δανείου:  

€ 5.000 - € 50.000, ανά επιχείρηση.

Ισχύει:

 • για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και το έτος 2019, το ύψος του δανείου δεν θα υπερβαίνει το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019
 • για επιχειρήσεις που συστάθηκαν μετά το έτος 2019, το ύψος του δανείου θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες και οι οποίες πρέπει να αποδεικνύονται με επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση

Επιτρέπεται η έγκριση ενός (1) δανείου ανά επιχείρηση.

Διάρκεια:24 – 60 μήνες (συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος)
Περίοδος χάριτος:6 έως 12 μήνες
Επιτόκιο:
 • Για τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου, και για όσο διάστημα  η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα της επιδότησης, το συνολικό επιτόκιο της συμμετοχής της Τράπεζας δεν θα υπερβαίνει το 8% (πλέον εισφοράς Ν.128/75), θα είναι σταθερό και θα επιδοτείται από την ΕΑΤ. Θα αποτελείται από το άθροισμα μηδενικής βάσης επιτοκίου πλέον περιθωρίου, όπως θα καθορίζεται ανά δανειολήπτη στην απόφαση του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου της Τράπεζας, πλέον εισφοράς του Ν.128/75, η οποία δεν επιδοτείται και επιβαρύνει σε κάθε περίπτωση το δανειολήπτη.
 • Με το πέρας της ως άνω περιόδου επιδότησης επιτοκίου των 2 ετών ή νωρίτερα, στην περίπτωση που η επιχείρηση απωλέσει το δικαίωμα της επιδότησης, το επιτόκιο θα αποτελείται από το άθροισμα επιτοκίου βάσης Euribor 3M (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής) και του περιθωρίου, το οποίο θα καθορίζεται ανά δανειολήπτη στην απόφαση του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου της Τράπεζας, πλέον της εισφοράς του Ν.128/75, και θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον δανειολήπτη.


Με το ως άνω επιτόκιο εκτοκίζεται το 60% του δανείου  που αφορά στη συμμετοχή της Τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (40%) που αφορά στη συμμετοχή του ΤΑΔΥΜ παραμένει άτοκο, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της δανειακής σύμβασης.


Σημειώνεται ότι η εισφορά του ν. 128/75 εφαρμόζεται στο σύνολο του δανείου (στο 100% του δανείου)

Προθεσμία Υπογραφής της Δανειακής Σύμβασης:Εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου.
Αποπληρωμή Κεφαλαίου:Με ισόποσες τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου της Τράπεζας.
Εκταμιεύσεις :Εφάπαξ ή τμηματικές εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
Λογισμός Τόκων:3μηνιαίος εκτοκισμός με ημερομηνία α' λογισμού τόκων, τρεις μήνες από την α' εκταμίευση (ασχέτως των λοιπών τμηματικών εκταμιεύσεων).
Εξασφαλίσεις:

Οι συνήθεις λαμβανόμενες ενοχικές / εμπράγματες, που καθορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου της Τράπεζας.

Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 50% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη Σύμβαση.

Εξαίρεση: Δεν επιτρέπεται η εγγραφή οποιασδήποτε εμπράγματης ασφάλειας επί της  μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη .

Διαχειριστικό Κόστος:

Εφάπαξ ποσό σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού δανείου όπως θα αναγράφεται στην σύμβαση.

 

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Για την υποβολή αίτησης:

 
 • Επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο του Πληροφοριακού Συστήματος
       Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr όπου μπορείτε να 
       υποβάλλετε το αίτημα σας για χρηματοδότηση, συμπληρώνοντας 
       τα ζητούμενα στοιχεία (ποσό, σκοπό χρηματοδότησης, στοιχεία
       επικοινωνίας , κ.λπ.), καθώς και την Τράπεζα με την οποία θέλετε να
       συνεργαστείτε.
 • Μετά την οριστική υποβολή του αιτήματός σας στο ΠΣΚΕ,
       επικοινωνήστε με το Κατάστημα της επιλογής σας και ενημερωθείτε
       για τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, προσκομίστε το 
       φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να
       υποβληθεί και να αξιολογηθεί το αίτημα σας για παροχή 
       χρηματοδότησης από την Τράπεζα.
 •  

   

 •  

  Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • είναι Μικρή ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα στην Περιφέρεια
       Δυτικής Μακεδονίας

  Σημείωση: «Μικρή Επιχείρηση» και «Πολύ Μικρή Επιχείρηση» σημαίνει μία μικρή ή μια πολύ μικρή επιχείρηση, αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L187/1 της 26.6.2014, σ. 70), όπως εκάστοτε ισχύει.

  • να μην είναι Προβληματική Επιχείρηση είτε να μην ήταν Προβληματική
       Επιχείρηση κατά την 31.12.2019, αλλά να κατέστη Προβληματική Επιχείρηση κατά
       την περίοδο από 1.1.2020 έως 30.6.2021 και να μην έχει λάβει (α) ενίσχυση
       διάσωσης (ή έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή
       λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης) ή (β)
       ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν
       υπόκειται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή αίτησης
       χρηματοδότησης),

  Σημείωση: «Προβληματική Επιχείρηση» σημαίνει μία επιχείρηση, η οποία εμπίπτει στον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο (18) του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως ισχύει.

   
  • να είναι εταιρία που έχει συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής αιτήματος
       χρηματοδότησης προς την Τράπεζα,
  • να μην ασκεί Μη Επιλέξιμη Δραστηριότητα (βλ. κατωτέρω παραπομπή για την
       απαρίθμηση των Μη Επιλέξιμων Δραστηριοτήτων).
  • κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Σύμβασης να μην έχει καθυστερήσει ή
       αθετήσει πληρωμή για οποιοδήποτε άλλο δάνειο ή μίσθωση που χορηγείται είτε
       από την Τράπεζα είτε από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο ελέγχων 
       που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εσωτερικές οδηγίες της Τράπεζας και
       την πολιτική πίστωσης και είσπραξης άνω των ενενήντα (90) ημερών
       (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ήδη ρυθμισμένων οφειλών)
  • να κρίνεται πιστοληπτικά αποδεκτή, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική
       πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας,
  • να είναι επιχείρηση για την οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του
       άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ΄Α 138/139), όπως ισχύει,
  • να μην αποτελεί επιχείρηση για την οποία εκκρεμεί εντολή ανάκτησης
       προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με
       απόφαση της ΕΕ ή του ΔΕΕ.
  • εάν αποτελεί επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ που έληξαν ή
       βρίσκονται σε ισχύ, να μην έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά
       στην αποπληρωμή των οφειλών της, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές
       ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών ή στην περίπτωση που
       έχει παρουσιάσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) να 
       έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή της πριν την υποβολή της αίτησης
       χρηματοδότησης
  • να μην βρίσκεται σε Μη Συνεργαζόμενη Δικαιοδοσία,

  Σημείωση: «Μη Συνεργαζόμενη Δικαιοδοσία» σημαίνει οποιαδήποτε δικαιοδοσία που δεν συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ελληνική Δημοκρατία σε σχέση με την εφαρμογή του διεθνώς συμφωνημένου φορολογικού προτύπου (δηλαδή κάθε δικαιοδοσία που χαρακτηρίζεται ως «μη συμμορφούμενη» από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς, κατά καιρούς, εκτός εάν κοινοποιηθεί διαφορετικά από την ΕΑΤ), καθώς οι εταιρίες που λειτουργούν σε αυτές τις δικαιοδοσίες αποτελούν «εξωχώριες» εταιρίες σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1108437Ι2565ΙΔΟΣΙ 2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ΄Β 1590).

  • να μην αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οργανισμό τοπικής
       αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, δημοτική ή δημόσια επιχείρηση, 
       δημόσιο οργανισμό ή θυγατρική αυτών ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή εταιρία
       εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά,
  • να μην αποτελεί νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή εταιρία μη 
       κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ)
  • να μην αποτελεί εταιρία συμμετοχών σε άλλες εταιρίες (holding company),
  • να μην έχει λάβει άλλο δάνειο στο πλαίσιο της παρούσας δράσης του ΤΑΔΥΜ.
  Εξαιρούνται της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται, ενδεικτικά, στην παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών, στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού, στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα και σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε Δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, σε Δραστηριότητες εξαγωγών προς τρίτες χώρες κλπ.
   
  Οι Μη Επιλέξιμες Δραστηριότητες παρατίθενται αναλυτικότερα εδώ