Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επιχειρηματικό Πολυδάνειο

Στην Εθνική Τράπεζα γνωρίζουμε καλά ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές και διάφορων μορφών χρηματοδοτικές ανάγκες.

Γι αυτό σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για όλες τις σύγχρονες επιχειρηματικές σας απαιτήσεις, όπως:

 • αγορά ή ανακαίνιση επαγγελματικής στέγης 
 • αγορά εξοπλισμού 
 • αγορά επαγγελματικού οχήματος
 • ενίσχυση ρευστότητας
 • αγορά άυλων παγίων
 • πληρωμή «Δικαιωμάτων εισόδου» σε franchising (entry fees)
 • υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 και των Δράσεων του ΕΣΠΑ.

Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε δική σας επιχείρηση με ετήσιο κύκλο εργασιών έως €2.500.000, το Επιχειρηματικό Πολυδάνειο σας δίνει τώρα τη δυνατότητα να απλοποιήσετε τις επαγγελματικές σας ανάγκες, να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα και να βοηθήσετε την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Δικαιούχοι

Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών έως €2.500.000.

Σκοπός δανείου

Με το «Επιχειρηματικό Πολυδάνειο» μπορείτε να εξυπηρετήσετε διάφορες επιχειρηματικές σας ανάγκες.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου/οχήματος
 • αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • αγορά άυλων παγίων (π.χ. ευρεσιτεχνίες, λογισμικό, εμπορικά σήματα, «δικαιώματα εισόδου» για franchising)
 • ανακαίνιση / βελτίωση ιδιοχρησιμοποιούμενης επαγγελματικής στέγης ή ακινήτου που προορίζεται για εκμετάλλευση
 • αγορά / ανέγερση επαγγελματικής στέγης που προορίζεται για ιδιόχρηση ή ακινήτου που προορίζεται για εκμετάλλευση (χρηματοδοτείται και η αγορά του οικοπέδου)
 • ενίσχυση ρευστότητας με εξασφάλιση επί ακινήτου (μέσω του εν λόγω σκοπού είναι δυνατή και η χρηματοδότηση της τυχόν διαφοράς μεταξύ της αγοραίας και της αντικειμενικής αξίας του προς αγορά οικοπέδου / επαγγελματικής στέγης).

Ποσό

Ελάχιστο ποσό € 10.000. Εφόσον πρόκειται για δάνειο αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού, άυλων παγίων ή βελτίωσης επαγγελματικής στέγης ποσού μέχρι € 50.000, δεν απαιτείται η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών δαπανών.

Διάρκεια

Η διάρκεια του Επιχειρηματικού Πολυδανείου μπορεί να είναι:

 • για αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου μέχρι 15 χρόνια
 • για αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού μέχρι 15 χρόνια
 • για αγορά άυλων παγίων μέχρι 15 χρόνια (μέχρι 20 χρόνια για δάνεια ποσού άνω των €100.000)
 • για βελτίωση ιδιοχρησιμοποιούμενης επαγγελματικής στέγης ή ακινήτου προς εκμετάλλευση μέχρι 15 χρόνια
 • για αγορά /ανέγερση επαγγελματικής στέγης μέχρι 25 χρόνια και
 • για ενίσχυση ρευστότητας με εξασφάλιση επί ακινήτου:
  • μέχρι 25 χρόνια, εφόσον χορηγείται ως συμπληρωματικό για την αγορά οικοπέδου / επαγγελματικής στέγης
  • μέχρι 7 χρόνια, εφόσον χορηγείται για την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης.

Περίοδος χάριτος

Μέχρι 18 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια και το σκοπό του δανείου, με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των τόκων, εφόσον το επιθυμείτε.

Τρόπος εξόφλησης

Με μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες ισόποσες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Επιτόκια - Τιμολόγιο

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το επιτόκιο ή/και το τιμολόγιο του προϊόντος, πατήστε εδώ .

Υπόδειγμα Σύμβασης

Για να δείτε τα Υποδείγματα των Συμβάσεων του προϊόντος, πατήστε εδώ .

Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά  μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Βασικά δικαιολογητικά

Τα βασικά δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης
 2. Για βιβλία Β' κατηγορίας:
 • εκκαθαριστικό τελευταίου έτους
 • Ε1 και Ε3 τελευταίας τριετίας
 • Ε9 έτους 2005 και τυχόν μεταγενέστερων μεταβολών
 • περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προηγούμενου και τρέχοντος έτους (όπου προβλέπεται).

          Για βιβλία Γ' κατηγορίας:

          επιπλέον των ανωτέρω:

 • ισολογισμοί 3 τελευταίων ετών
 • πρόσφατο ισοζύγιο και ισοζύγιο του αντίστοιχου περσινού μήνα.
 1. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ανάλογα με το σκοπό του δανείου (ενδεικτικά αναφέρονται τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου / επαγγελματικής στέγης, προϋπολογισμός κόστους δαπανών βελτίωσης επαγγελματικής στέγης).


 

 • Η εκταμίευση του προϊόντος Επιχειρηματικό Πολυδάνειο γίνεται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά (ανάλογα με το σκοπό του δανείου, την πρόοδο των εργασιών κ.λπ.)
 • Ανάλογα με τη συχνότητα αποπληρωμής του δανείου (μήνας, τρίμηνο ή εξάμηνο), σας αποστέλλεται ενημερωτικό statement στο οποίο αναγράφονται η ανάλυση του ποσού της δόσης που πρέπει να καταβάλλετε, το υπόλοιπο του άληκτου κεφαλαίου, το επιτόκιο του δανείου, οι εναπομένουσες δόσεις, οι προηγούμενες καταβολές κ.ά.
 • Η αποπληρωμή του δανείου σας γίνεται με χρέωση του συνδεδεμένου καταθετικού σας λογαριασμού (ταμιευτηρίου για ατομικές επιχειρήσεις ή όψεως για νομικά πρόσωπα)
 • Σε ετήσια βάση αποστέλλεται βεβαίωση χρεωθέντων τόκων για φορολογική χρήση
 • Μπορείτε να αποπληρώσετε πρόωρα οποιοδήποτε ποσό του δανείου επιθυμείτε χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση (ισχύει για τις περιπτώσεις δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο)