Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας μέσω Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Αν είστε ιδιώτης ή έχετε επιχείρηση και θέλετε να επωφεληθείτε από τα κίνητρα των Ν. 3468/2006, Ν. 3734/2009, Ν. 3851/2010, Ν. 3889/2010, Ν.4001/2011 & Ν. 4062/2012 και να υλοποιήσετε επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει τις κατάλληλες χρηματοδοτικές λύσεις.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, τα προϊόντα:

 • Επιχειρηματικό τοκοχρεολυτικό Πολυδάνειο ή Χρεολυτικό δάνειο παγίων εγκαταστάσεων και
 • Κεφάλαιο Κίνησης Έναντι Δημόσιας Επιχορήγησης.

 

A. Επιχειρηματικό τοκοχρεολυτικό Πολυδάνειο ή Χρεολυτικό δάνειο παγίων εγκαταστάσεων

Σκοπός:

Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικότερα κάλυψη των δαπανών αγοράς, εγκατάστασης και σύνδεσης (με το δίκτυο της ΔΕΗ) του εξοπλισμού του σταθμού παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά τόξα, καθώς και λοιπών δαπανών που σχετίζονται με την επένδυση.

Ποσό Δανείου:

Μέχρι το 75% της συνολικής αξίας της επένδυσης εφόσον αυτή δεν εντάσσεται σε ενισχυόμενο πρόγραμμα ή μέχρι του ύψους που καθορίζεται από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου που έχει ενταχθεί ή επίκειται η ένταξή του στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 (όπως ισχύει σήμερα).

Διάρκεια:

Μέχρι 13 έτη, με δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος.

Εξόφληση:
Από το προϊόν της πωλούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή όπως προβλέπεται από τη σύμβαση με τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΛΑΓΗΕ ΑΕ.

 

Β. Κεφάλαιο Κίνησης έναντι Δημόσιας Επιχορήγησης

Σκοπός:

Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης έναντι της δημόσιας επιχορήγησης.

Ποσό δανείου:

Μέχρι το 100% της επιχορήγησης που καθορίζεται από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου που έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 (όπως ισχύει σήμερα).

Αποπληρωμή:

Κανονική πληρωμή μόνο των καταλογιζόμενων τόκων (30/6 και 31/12) και εξόφληση του κεφαλαίου, εκ του προϊόντος της επιχορήγησης, εντός δώδεκα (12), το αργότερο, μηνών, από την εκταμίευση.

Τιμολόγηση:

α) Εφάπαξ έξοδα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων ανά επένδυση:

 • € 1.000 για φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος μέχρι 100 KW
 • € 10 ανά KW παραγόμενης ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος άνω των 100 KW.

β) Ετήσια έξοδα διαχείρισης ενεχύρου πωλούμενης ηλεκτρικής ενέργειας: €1500 ανά φ/β σταθμό καθ΄ όλη τη διάρκεια του δανείου.

 

Επιτόκια

 

Α. Επιχειρηματικό τοκοχρεολυτικό Πολυδάνειο ή  Χρεολυτικό δάνειο παγίων εγκαταστάσεων

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ:

 • βασικού κυμαινόμενου επιτοκίου για χρηματοδοτήσεις παγίων
 • σταθερού επιτοκίου για 3 ή 5 ή 7 χρόνια
 • κυμαινόμενου  επιτοκίου Euribor ενός (1), τριών (3) ή έξι (6) μηνών
 • επιτοκίου διατραπεζικής αγοράς (αφορά μόνο στο Χρεολυτικό δάνειο παγίων εγκαταστάσεων).

Β. Κεφάλαιο Κίνησης έναντι της Δημόσιας Επιχορήγησης

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ:

 • βασικού κυμαινόμενου επιτοκίου για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης
 • κυμαινόμενου  επιτοκίου Euribor ενός (1), τριών (3) ή έξι (6) μηνών
 • επιτοκίου διατραπεζικής αγοράς.

Τα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με περιθώριο επιτοκίου και εισφορά Ν.128/75.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα επιτόκια των προϊόντων, πατήστε εδώ.

Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Βασικά δικαιολογητικά

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης
 1. Για βιβλία Β' κατηγορίας:
 • εκκαθαριστικό τελευταίου έτους  
 • Ε1 και Ε3 τριετίας, Ε9 έτους 2005 με τις τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του
 • περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προηγούμενου και τρέχοντος έτους (όπου προβλέπεται).

       Για βιβλία Γ' κατηγορίας:

        επιπλέον των ανωτέρω:

 • οικονομικές καταστάσεις 3 τελευταίων ετών
 • πρόσφατο ισοζύγιο και ισοζύγιο του αντίστοιχου περσινού μήνα.
 1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή νόμιμης κατοχής (χρήσης) του γηπέδου επί του οποίου θα εγκατασταθεί ο σταθμός παραγωγής. Στη δεύτερη περίπτωση η νόμιμη κατοχή θα εκτείνεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ετών και θα αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα (συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης και μεταγραφή της στο αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο κ.λπ.)
 2. Δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τη διαθεσιμότητα της ίδιας συμμετοχής (καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα κ.α.)
 3. Προσφορές, προτιμολόγια, προϋπολογισμός επένδυσης, σχέδια εγκατάστασης, σχεδιάγραμμα σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, τοπογραφικό σχέδιο, πολεοδομική άδεια, τεχνικά φυλλάδια προμηθευτών οίκων κ.λπ.. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα συνοδεύονται απαραίτητα και από πιστοποίηση κατά ISO 9001/2000 του προμηθευτή οίκου του κύριου εξοπλισμού
 4. Βεβαίωση απαλλαγής από Ε.Π.Ο. για μονάδες συνολικής ισχύος μέχρι 500KW ή Απόφαση Εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, η οποία εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για επενδύσεις βάσει του Ν.3468/2006.
 • Τα επενδυτικά σχέδια φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν εντάσσονται πλέον στο νέο Αναπτυξιακό
       Νόμο 3908/2011.
 • Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, από τον Αύγουστο του 2012, ανεστάλη προσωρινά, με
       Υπουργική Απόφαση, η αδειοδοτική διαδικασία για ορισμένες κατηγορίες φωτοβολταϊκών
       συστημάτων. Συγκεκριμένα έχουν ανασταλεί οι νέες αιτήσεις έργων:
  • ισχύος μεγαλύτερης  του 1 MWp τα οποία δεν έχουν ήδη λάβει Άδεια Παραγωγής από τη
        ΡΑΕ
  • ισχύος μικρότερης του 1 MWp τα οποία δεν έχουν ήδη λάβει Προσφορά Όρων Σύνδεσης
        από τη ΔΕΗ.
 •            Της αναστολής εξαιρούνται:

  • συστήματα ισχύος μέχρι 10 KWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις και
  • τα μεγάλα έργα  που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία fast track.